antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

13 Temmuz 2015 Pazartesi

Antropoloji eğitimi insana ne kazandırır, ne öğretir?

Antropologlar dikkat ettim ki antropoloji eğitiminin antropolog sıfatını kazananlara ne öğrettiği veya insan olarak o kişiye ne kazandırdığını ülkemizde pek çok kişi bilmiyor.
Bunu toplumumuza en iyi anlatabilecek olan biz antropologlarız diye düşündüm. Bu yazımızın yorum gönder bölümüne tüm antropoloji eğitimi almış arkadaşlarımın hangi konularda bilgi sahibi olduklarını, hangi dersleri gördüklerini veya antropoloji eğitiminin onlara insan olarak ne kazandırdığını, düşüncelerinin eğitimleri sonucunda nasıl değiştiğini hepimize anlatmalarıdır.


Bizi eğiten hocalarımızdan da ricam kendi verdikleri derslerle öğrencilerine ne kazandırmak istedikleri veya derslerinin içeriğinin neleri kapsadığıdır. Eminim ki onlar da bu konuları en iyi izah edecek kişilerdir.


Ben bu yazımda biraz da üniversitelerimizin kendi sayfalarında antropolojiyi nasıl açıkladıklarını ekleyeceğim.İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:

Bölümümüzün Amaçları:
Yirminci yüzyıl başlarında kendine has yöntemi ve bakış açısı ile gelişen Antropoloji, kültürün yaratıcı öğesi insanı, ana kültür grupları ve alt kültür yapıları içerisinde detayları dikkate alarak inceler. Bölüm kuruluş amacı, öğrencisine teorik bilgi aktarmanın yanı sıra, doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını uygulayarak öğretmektir.


ANTROPOLOJİ:
Antropoloji isminden de anlaşıldığı gibi insanı yani Homo sapiens sapiens’i (modern insanı) anlamaya ve anlatmaya çalışan, üç temel sosyal bilim dalından biridir. Sosyal bilim dalları içinde yer alsa da, Doğal Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Temel Bilimlerin (Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji) her ikisiyle de yakından ilgili olan tek bilim dalıdır. Bu yönü, Sosyal Antropoloji (Kültürel Antropoloji ve/ya Etnoloji) ve Fiziki Antropoloji (Biyolojik Antropoloji) Anabilim Dallarından oluştuğunu anlatmaktadır. Paleo-antropoloji de zaman zaman Fiziki Antropolojinin bir alt dalı veya bağımsız bir çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir.
Bilim, doğada yoktur. İnsanın yaptığı yarattığı bir kültürel olgudur. Gerçeğe ulaşmak ister ve yaptığı çıkarımlarla da, sıfır hata payını hedeflemektedir. Bunun için “yöntem ve tekniklerine” gereksinimi vardır. Bu yolda, yansız ilkeler koyar, kavramlar oluşturur, kurallar geliştirir. “Doğa Gerçeği” bir bütündür, çok kapsamlı ve karmaşık işleyiş düzenine sahiptir. Onu anlamak ve anlatmak için bilim dalları kendi değişkenlerini belirleyip, sınırlarını oluşturmuşlardır. Bu ayrım bütüncül bakışı engellememelidir. Antropoloji bu yaklaşımın güzel bir örneğidir ve “bütüncül yaklaşımın” (holistik) iyi bir temsilcisidir. Antropoloji insanı, bir canlı ve sosyo-kültürel yönü olan bir varlık olarak bütüncül bir bakışla incelemektedir.
İnsanın, canlılar alemi içindeki yerini fosil kalıntılardan başlayarak ortaya koymaya çalışan ve tüm geçmişini aydınlatmak için yapılan çalışmalar Paleo-antropoloji’nin ilgi alanıdır. İnsanın, Biyolojik Sınıflandırmada (Taksonomi) yakın akrabaları olan Primatlarla benzerlikleri de bir başka ilgi konusudur. Bu alanda yapılan çalışmalar Primatoloji olarak bilinmektedir.


http://edebiyat.istanbul.edu.tr/antropoloji/

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde nasıl bir açıklama yapılmış:

Bölüm Hakkında
 

Antropoloji, insan bilimi anlamına gelir. İnsanın biyolojik, morfolojik ve kültürel yapısını tüm yönleriyle ele alan bir bilim dalıdır. İnsanın ve atalarının tarih öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar birey ve toplum bazında değişimini birçok farklı yönden, diğer bilim dallarıyla da ortak çalışarak inceler. Fakültemizin Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji olarak üç anabilim dalına ayrılır.
 
Türkiye’de antropolojik çalışmalar ilk kez 1925 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan “Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi” adı altında başlamıştır.
 
 
Misyon
Bölümümüzün misyonu, ülkemizin ve Antropoloji biliminin ihtiyaçları doğrultusunda, bilimin evrensel ölçütlerine uygun, bilginin nasıl üretileceğini bilen ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen, dönemin gereklilikleri doğrultusunda kendini yenileyebilen, gelişmeye ve değişime açık, bilimsel düşünce tarzını benimsemiş, bilimi geliştirmek için gerekli donanıma sahip, Antropoloji bilimine mensup bir birey olarak önyargılarından kurtulmuş genç bilim insanları yetiştirmektir.
 
Vizyon
Bölümümüzün vizyonu, bölümümüzde yetişen genç bilim insanlarıyla, bilim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek,  Antropoloji bilimini ve antropolojik düşünce tarzını ülkemizde ve diğer ülkelerdeki Antropoloji Bölümleri arasında daha baskın hâle getirmeye çalışmaktır.
 
Hedef
Hedefimiz, bölümümüzü akademik ve fiziksel açıdan güçlendirerek Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Devrimleri’ne saygılı, toplumun ve tüm canlılığın yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, insanî ve kültürel değerlere saygılı, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, geniş bir dünya görüşü olan, insan haklarına saygılı, bilgi ve yetenekleriyle bilimin gelişmesi için çabalayan, bilimsel özerkliğe sahip ve sorgulayan genç bilim insanları yetiştirmektir.


http://antropoloji.humanity.ankara.edu.tr/bolum-hakkinda/Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:


Antropoloji bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Bölümün lisans programı, antropolojinin dayandığı çok-disiplinli geniş alanı yansıtacak şekilde kurulmuştur.
Antropoloji, üniversitelerde, müzelerde ve araştırma projelerinde iş imkanları için uzmanlık sağlar. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi; farklı sektörlerde çalışabilmek için altyapı kazandırır. Programda ilk iki yıl içerisinde öğrencilere çeşitli teorik perspektifler ve antropoloji disiplininin alt konu başlıklarıyla ilgili bilgiler verilir. Üçüncü yıldan başlayarak, öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda kendi araştırmalarını şekillendirmeleri ve dördüncü yılda bu araştırmayı bir "mezuniyet tezi" olarak sunmaları beklenir. Bu sayede öğrenciler mezun olduklarında bir araştırma projesini baştan sona gerçekleştirmiş olurlar.
Bölümün amacı, teorik derinliğe sahip, sosyal bilimlerde ve araştırmalarda ortaya çıkan etik konularda bilinçli ve duyarlı, bir araştırma problemini formüle edebilecek, sosyal araştırmayı başarıyla yürütecek ve sonuçlarını bir etnografi veya bilimsel rapor olarak yazabilecek mezunlar yetiştirmektir. Eğitim süresinde öğrencilerin içinde yaşadıkları İstanbul kentini tanımaları, ayrıca üniversite dışında topluma yönelik olumlu bir sosyal faaliyeti benimsemeleri teşvik edilmektedir.

2013 Yılında açılmış olan Biyolojik Antropoloji Yüksek Lisans Programı, bölümün sosyal kültürel antropoloji kadar fizik antropolojiye olan ilgisinin bir göstergesidir. Son yıllarda bölümün çevre antropolojisine olan ilgisiyle paralel olarak Türkiye’de orman köyleri üzerine TÜBİTAK destekli araştırma yürütülmektedir. Bölümün odaklanmış diğer bir ilgi alanı engellilik algısı üzerinedir. Ayrıca Antropoloji Bölümümüz Fen-Edebiyat fakültesinden 2010 yılında FEDEK akreditasyonu almıştır.


Amaç:
Antropoloji Bölümü, Antropoloji Bilim Dalı'nda etkin teorik ve uygulamalı eğitim almış, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel etik ve meslek ahlakı gelişmiş, insani değerleri yüksek sosyal bilimciler yetiştirmeyi; bölüm çerçevesinde bilimsel araştırma yürütmeyi ve eleştirel düşünme ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Hedef:
Antropoloji Bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar.


Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu'nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı'nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse de kayıt yaptırabilir.


Mezuniyet Koşulları
Üçüncü yıldan başlayarak, öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda kendi araştırmalarını şekillendirmeleri ve dördüncü yılda bu araştırmayı bir "mezuniyet tezi" olarak sunmaları beklenir. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Toplam 240 AKTS krediyi tamamlayan öğrenciler Antropoloji alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Mezunların İstihdam Olanakları
Antropoloji mezunları, üniversitelerde, müzelerde ve araştırma şirketlerinde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi sağlık, sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi, antropoloji farklı sektörlerde çalışabilmek için altyapı kazandırır. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji aranan bir meslek dalı olmuştur. Avea, Türkcell gibi kuruluşlar antropolog istihdam etmeye başlamıştır.


Çift Anadal Programları
Antropoloji Bölümünün Psikoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Tarih ve Gazetecilik bölümleri ile Çift Anadal (ÇAP) protokolleri bulunmaktadır.


http://www.yeditepe.edu.tr/bolumler/antropoloji


Yeni Yüzyıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:


Sosyal ve Kültürel Antropoloji, insanı ve kültürü tüm unsurlarıyla bir bütün olarak konu alan bir disiplindir. İnsan ve kültürlerin çeşitliliği, farklılıkları, küresel ekonominin ve küresel politikaların kültürler üzerindeki etkisi, günümüzde kültürel antropolojinin başlıca çalışma alanlarıdır.
 Sosyal ve Kültürel antropologlar genellikle uzun süreli ve kapsamlı alan araştırmalarıyla gelenekleri, iktisadi ve politik yapılanmaları, ticaret, alışveriş ve tüketim kalıplarını, aile ve akrabalık sistemlerini, toplumsal cinsiyet ilişkilerini, çocuk yetiştirme ve eğitim anlayışlarını, dini inanışları incelerler. Sembolik davranışları, törenleri, hikâyeleri ve her türlü ifade biçimini kültürel ve tarihsel bağlamıyla yorumlama konusunda uzmanlaşırlar.
 Sosyal ve Kültürel Antropoloji küreselleşmenin beraberinde getirdiği sosyal sorunların, kültürlerarası uyumsuzluk ve çatışmaların çözümlenmesinde yapıcı bir işleve sahiptir. Gelişmiş toplumlar, toplumsal sorunların anlaşılması ve çözülmesi için antropoloji disiplinine hem kuramsal hem de uygulama açısından geniş yer vermektedir.

Bölüm Hakkında

Sosyal ve Kültürel Antropoloji ağırlıklı Antropoloji Lisans Programımız, kültürler arasındaki farklılıkları tarihsel, çevresel, kültürel nedenleriyle anlayabilen, analiz edebilen ve küreselleşmenin getirdiği değişimde etkin olarak sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Klasik ve modern antropolojinin özgün birleşimiyle oluşan programımızda, geleneksel antropoloji yaklaşımının yanı sıra, antropolojinin iş yaşamında, kurum ve kuruluşlarda, tıp ve sağlık alanlarında nasıl işlevsel olabileceğinin örnekleri sunulacaktır.
 Böylelikle, öğrencilerimize disiplinler arası çalışabilecekleri, farklı uzmanlık alanları ve iş kollarında uygulamalar yürütebilecekleri, ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarda başarılı olabilecekleri bir donanım kazandırılacaktır. Mezuniyetleriyle birlikte öğrencilerimiz farklı uzmanlık alanlarında kariyer imkânları bulabileceklerdir.


 Çalışma Alanları:
Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler “Antropolog” unvanını alırlar. Antropologlar ilgi alanlarına göre özel sektörde ve kamu kuruluşlarında geniş bir yelpazede istihdam olanağı bulabilmektedirler.

• Uluslararası Kuruluşlar (BM, WHO, UNICEF)
• Kamu Kuruluşları (Devlet Planlama Teşkilatı, Belediyeler)
• Milli İstihbarat Teşkilatı
 • Müzeler, Sanat Galerileri, Kütüphaneler, Arşivler
• Sivil Toplum Kuruluşları
 • Basın Yayın Kuruluşları
 • Belgesel Sinemacılık
• Turizm ve Kültür Turizmi
• Yayınevleri
• Reklamcılık
• Halkla İlişkiler
• İnsan Kaynakları Uzmanlığı
 • Yönetim ve Pazarlama
• Araştırma Şirketleri ve Araştırmalar (Kamu Araştırmaları, Pazar Araştırmaları vb.)
• Toplumsal Projeler (Sosyal Sorumluluk, Kalkınma, Kentsel Dönüşüm, Çevre Koruma, Sanat vb.)
 Ayrıca, akademik hayata geçmek ve eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Arkeoloji, Türkoloji, Filoloji, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İletişim, Halkla İlişkiler, Radyo TV, Sinema, Sanat Yönetimi, Kültürel Çalışmalar gibi farklı alanlarda lisansüstü eğitime devam edebilirler.
 


http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/antropoloji.aspx


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü bir açıklama yapmamış
http://fef.mehmetakif.edu.tr/?page=bolumler


Mustafa Kemel Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:


Genel Bilgiler

İnsanın yaşadığı çevreye biyolojik ve kültürel açıdan uyarlanmasını konu alan antropoloji, doğa bilimleri ile beşeri ve sosyal bilimler arasında köprü kuran bir temel bilim disiplini olup, yeni bakış açıları getirmektedir. Antropoloji disiplini; insanın evrimsel gelişimi, biyolojik ve kültürel özelliklerinin bilimsel açıdan incelenmesi, gerek bu alanlarla ilgilenen bilim camiasına gerekse bu alana ilgi duyan öğrencilere aktarılması gerekliliğiyle, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur. Bölümde, bir doçent ve üç yardımcı doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi ile bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


http://www.mku.edu.tr/main.php?page=readpage&id=7336&location=antropoloji


Ahi Evren Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:


Antropoloji Bölümü Tanıtım
 
Fakültemiz  Antropoloji   Bölümü,  2008  yılında açılmış  olup, Ek Kontenjanla alınan 31 toplam öğrencisi  bulunmaktadır.
 
2010 eğitim öğretim yılı itibariyle     : 1. Sınıf  38 öğrenci ;   2. Sınıf  31. öğrencisi mevcuttur.


http://fef.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-26-00/2011-08-28-15-17-23/2011-08-28-15-17-24Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:

Tanıtım

1995 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinde kurulmuş olan ve Paleoantropoloji ve Fiziki Antropoloji ile Sosyal/Kültürel Antropoloji Anabilim dallarında eğitim veren Antropoloji Bölümü, 1999 yılında öğretime başlamıştır. İkisi görsel olan yedi derslik ve bir laboratuar, bölüm ofisleriyle birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi B binasında bulunur.


http://www.cumhuriyet.edu.tr/bolum.php?cubid=z8Tg4tTp19Toyemyj5qcx9vl0uHZ3Nlnpoc=&Dil=&bolumkodu=310700175&b=1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar:


Antropoloji genel anlamda insanın kökenlerini ve evrimini, davranış biçimlerini, toplumsal gelişimini ve kültürel birikimini mekan ve zaman boyutları kapsamında ele alarak irdeleyen bir bilimdir.  Bu bağlamda antropoloji öğretisi ve araştırmaları bir uçta insan’ın kökeni, evrimi ve anatomik yapısı ile ilgili soruları ele alarak irdelerken, diğer uçta insan’ın birey ve toplumsal varlık olarak ürettiği kültürel değerler ile insanın dilsel özelliklerini ele alan çalışmaları içermektedir. Bu çok yönlü ve insan odaklı yapısı nedeniyle Antropoloji bilimi günümüzde sosyal bilimler, insan ve toplum bilimleri veya doğa bilimleri içerisinde yer almaktadır.
 Antropoloji temel olarak insanlığın biyolojik ve sosyokültürel yapısını ele alması ve aynı zamanda insanlığın içerisinde bulunduğu güncel durumunu ile ilgili sorunlara, kuramsal ve katılımcı gözleme dayalı, uzun dönemli alansal çalışmalar yaparak ve göreceli karşılaştırmalı araştırma yöntemi doğrultusunda sorgulayarak, derinlemesine irdeleyen ve yorumlayan çok yönlü ve bütüncül (holistik) bir bilim olmasından dolayı sosyal bilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir.
 Antropoloji Bölümü, 2002–2003 öğretim yılında, Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. 2008-2009 öğretim yılında bölüm öğrenci alarak yasal kuruluşunu tamamlayıp eğitim öğretime başlayan Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji, Fizik Antropoloji ve Paleoantropoloji olmak üzere üç anabilim dalı altında gelişimini sürdürmektedir.
 Antropoloji Bölümüne öğrenciler YÖK, ÖSYM sınavının eşit ağırlıklı puan sonuçlarına göre alınmaktadırlar. Bu öğrenciler Antropolog unvanıyla mezun olacaklardır. Antropologların, başta özellikle akademik kurumlar, araştırma enstitüleri veya araştırma merkezleri olmak üzere, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulma olanakları bulunmaktadır.


Fizik ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizik Antropoloji bilim dalı birçok alt disipline ayrılmakla birlikte kapsam olarak genelde günümüzde yaşayan insan topluluklarını araştırır. İnsanı biyolojik bir varlık olarak ele alan fizik antropoloji, onun canlılar dünyasındaki yerini, populasyon düzeyinde fiziksel özelliklerini, büyüme-gelişmesini, genetik yapısını, biyolojik çeşitliliğini ve çevreye uyumunu araştıran bilim dalıdır.
Fizik ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL
Yrd. Doç. Dr. Seda Karaöz Arıhan (Anabilim Dalı Başkanı)

PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI

İnsanın ortaya çıkışını ve günümüze kadar geçirdiği evrim sürecini, fosil veriler ile günümüz primatlarının karşılaştırmalı morfolojik ve genetik incelemelerine dayanarak açıklamaya çalışır.  İnsan evrimini tarihsel süreç içerisinde açıklayabilmek için insanların, insan atalarının, primatların ve hatta diğer memelilerin fosil materyallerini, karşılaştırmalı morfoloji çalışmalarından yararlanır. Bu süreci açıklayabilmek için sadece fosilleri değil, jeolojik bilgileri, iklimsel değişimleri, tafanomik süreçleri, paleoekolojik etkenleri ve diğer hayvan ve bitki popülasyonlarının zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen disiplindir.

http://www.yyu.edu.tr/bbs/index.php?islem=bolum&bid=9NDU3&sayfa=tarihçe
Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar


Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Antropoloji

Antropoloji farklı insan, kültür ve toplumları araştıran, inceleyen ve analiz eden kapsamlı bir sosyal-bilim disiplinidir. Antropolojinin araştırma alanı bütün insanlık tarihini ve bütün dünya halklarını kapsamaktadır. Antropoloji lisans programının amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifle inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan, toplum ve kültür çeşitliliğinin ve benzerliğinin incelenmesi için bir dizi etnografik, tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Antropoloji kendi içerisinde Sosyal ve Kültürel antropoloji, Fiziki (Biyolojik) antropoloji, Arkeolojik antropoloji ve Linguistik (Dil) antropoloji olmak üzere 4 alt disipline ayrılmaktadır.
Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji bölümü Sosyo-kültürel ve Linguistik antropoloji ağırlıklı bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin kültür, din, siyaset, dil, kimlik, etnisite, tarih, sınır ve sınır bölgeleri, zorunlu göç, mülteciler, devlet, şiddet, travma, toplumsal cinsiyet, feminizm, sözlü gelenek, küreselleşme, Avrupa, ortadoğu, milliyetçilik ve hafıza gibi benzer kavram ve konular üzerine anlama ve araştırma çabası göstermesi ve tartışması istenmektedir. Bölümümüz özellikle Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika coğrafyası merkezli etnografik ve tarihsel araştırmalara öncelik vermektedir.
Antropoloji bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir yıl ingilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitiminden oluşacak programına 2010-2011 akademik yılında başlamış bulunmaktadır. The University of Western Ontario (Kanada),  University of California at Santa Barbara (Amerika), Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi uluslararası üniversitelerde eğitim görmüş öğretim üyeleri
ve araştırma görevlilerinden oluşan akademik kadromuza yerli ve yabancı yeni öğretim üyelerinin katılması için çalışmalarımız sürmektedir. 

 http://antropoloji.artuklu.edu.tr/hakkimizda/


Karabük  Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün sayfasında yazanlar
:SİTEMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR


http://edebiyat.karabuk.edu.tr/antropoloji/
Görüdüğüm kadarıyla bu üniversitelerimizin açıklamaları beni pek tatmin etmedi haydi gelin antropologlar biz kendimizi tanıtalım. Hem bölümümüzü seçmek isteyen gençlere yol gösterelim ham de Türkiye'de herkes antropolojiyi öğrensin


Saygılarımla....

2 yorum:

I♥antropoloji dedi ki...

Antropoloji derslerinde anatomiyi, osteolojiyi, beslenmeyi, odontolojiyi, istatistiği,görsel belgelemeyi, iskeletten yaş cinsiyet tayin etmeyi, Kimliklendirmeyi,ekonoomiyi, kent kültürünü, gelenek, görenek, örf ve adet farkını, kültürlere göre aile yapısını, genetiği, kromozomsal sendromları, insan ilişkilerini, hediye verme alışkanlığını, geçmişimizi, primatolojiyi, ırk olmadığını, insan çeşitliliğini, egoyu, şey'i, hipotezi, teoriyi, bilimin yalanlanabileceğini, teokrasiyi, yer katmanlatını, Beagle'yi, Mendel'i, Darvin'i, Marx'ı, Hegel'i, Kula halkasını ve daha pek çok bilgiyi öğrendim. İyiki antropoloji okumuşum. Şimdi dünyaya bakış açım çok değişti. Herkese antropoloji eğitimi almalarını tavsiye ederim.

sibell dedi ki...

Antropoloji denildiğinde ilk başta derin bir anlam bulamayan insanlar için belki de basit, gerçek karşılığı olmayan 'ırk bilimi'nden öteye gidememiş bir kelime, bilim olarak kalmıştır akıllarda. Tabi bu düşünce bana göre sorgulamak istemeyen, yadırgayan ya da 'dışlayan' çevrelerce yapılmış bir tanımdır. Çünkü Antropoloji dalında almış olduğum eğitim bana insanı, evreni, varoluş-yok oluş sebebini, birbirimizle, çevremizle kısacası bizi 'insanı' ilgilendiren her şey hakkında düşünebilme, yorum yapabilme yeteneğini kazandırmıştır. Bu bilim mesleki olarak da entelektüel anlamda da okunması gereken bir bilimdir. İnsanı hem biyolojik-evrimsel hem de sosyo-kültürel anlamda anlamaya çözmeye yönelik bilimlerin en güzelidir.. Bizi yani içimizdeki beni anlamaya yöneltip soru sordurabildiği için önemlidir. Bana da kattığı en güzel şey sorgulama yeteneğine sahip olmamdır.