antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

14 Kasım 2011 Pazartesi

sosyal psikoloji test soruları ve cevapları


açık öğretim sosyoloji sınav soruları 
sosyal psikoloji test soruları ve cevapları
I.Ünite

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin tanımı olamaz?
a. Sosyal psikoloji insanlar arasındaki sosyal etkileşimleri çalışan bir bilim dalıdır.
b. Sosyal psikoloji bireyin diğer insanlar hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği ve onları nasıl etkilediğini araştıran bir bilim dalıdır.
c. Sosyal psikoloji canlı varlıkların (insan ve hayvan) davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
d. Sosyal psikoloji sosyal ve kültürel ortamdaki bireyin davranışlarını ve bunların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
e. Sosyal psikoloji kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konularından biri olamaz?
a. Televizyondaki şiddet içerikli programların çocukların saldırganlık düzeyine etkisi
b. Seçim sonuçlarının X partisinin gelecek beş yıl içindeki politikasına etkisi
c. Gençlerin uyuşturucu maddeye yönelik tutumları
d. İnsanlarda saldırgan davranışın nedenleri
e. Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Psikolojinin, sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerden ayrıldığı konulardan biridir?
a. Deneysel yöntemlerden çok korelasyonel yöntemlerinin tercih edilmesi
b. Sosyal davranışın nedeni olarak teknolojik değişim, göç, hükümet politikası gibi olguların görülmesiKaynakwh webhatti.com:
c. Bireylerden çok parlemento, siyasi partiler ve ulus gibi büyük grupların çalışılması
d. Açıklamalarda, düşünce, duygu, tutum ve niyet gibi içsel (psikolojik) süreçlere daha çok yer verilmesi
e. Daha büyük ölçekli sosyal problemleri (ör; göç,ekonomik kriz, yoksulluk vb.) çalışma eğiliminde olması

4. Sosyal psikolojide aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi, insan davranışının bütünüyle ödül ve ceza yoluyla şekillendirüdiğini savunur?
a. Gestalt psikolojisi
b. Güdüsel yaklaşım
c. Bilişsel yaklaşım
d. Kültürler arası yaklaşım
e. Davranışçı yaklaşım

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bilişsel Yaklaşıma uygundur?
a. Saldırganlık, itici koşulların insanda olumsuz düşünce ve duygu yaratması sonucu ortaya çıkmaktadır.
b. İnsandaki saldırganlığın nedeni, doğuştan gelen saldırganlık içgüdüsüdür.
c. Çocuğun saldırgan davranışları cezalandırılmazsa,o çocuk saldırgan davranan bir yetişkin olacaktır.
d. Bazı kültürler saldırgan davranışı diğerlerinden daha fazla onayladığı için, saldırgan davranış görülmektedir.
e. Saldırganlık, insanın bir hedefe ulaşması engellendiğinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir.

6. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi, Türk vatandaşlarının yaşı ile politik tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmada en etkili yoldur?
a. Laboratuvar deneyi
b. Doğal gözlem
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Arşiv araştırması

7. Bir değişkende değişiklik yapılmasının diğer bir değişkende değişmeye yol açıp açmayacağını belirlemek için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi
kullanılmalıdır?
a. Deneysel yöntem
b. Doğal gözlem
c. Korelasyonel yöntem
d. Arşiv araştırması
e. Katılımcı gözlem

8. Araştırmacının değişimlediği (manipüle ettiği) deneysel değişkene ne ad verilir?
a. Bağımlı değişken
b. Kontrol değişkeni
c. Bağımsız değişken
d. Karıştırıcı değişken
e. Deneysel değişken

9. Etnik köken, cinsiyet, yaş ve sosyal statü gibi önemli etmenlere ilişkin soruların gerçek yaşam ortamlarında araştırıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Laboratuvar deneyi
b. Korelasyonel yöntem
c. Alan deneyi
d. Arşiv araştırması
e. Doğal gözlem

10. Araştırmacının, araştırması üzerinde en yüksek kont-rolünün olduğu ve en kesin neden-sonuç ilişkisini veren araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alan deneyi
b. Laboratuvar deneyi
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Doğal gözlem

Yanıt Anahtarı:

1. c

2. b

3. d

4. e

5. a

6. c

7. c

8. c

9. b

10. baçık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

II.Ünite


1. Bir kişinin başkaları hakkında genel bir yargıya varmak için, değişik bilgi kaynaklarını birleştirmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
 a. İzlenim oluşturma
b. Ayırıcı özellik
 c. Ortalama
 d. Benzeştirme
 e. Bilişsel yük

2. İlk edinilen izlenime bağlı olarak, sonrasındaki izlenimin daha olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
 a. Benzeştirme
 b. Zıtlık etkisi
 c. Meşguliyet
 d. Kategorizasyon
 e. Ayırıcı özellik

3. Aşağıdaki duygulardan hangisinin anlaşılması evrensel değildir?
 a. Kızgınlık
 b. İğrenme
 c. Mutluluk
 d. Kıskançlık
 e. Üzüntü

4. Tek tek insanları, grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimine ne ad verilir?
 a. Olumsuzluk etkisi
 b. Değerlendirmenin merkeziliği
 c. Zıtlık etkisi
 d. Ayırıcı özellik
 e. Olumluluk yanlılığı

5. Bir kişi hakkında izlenim oluştururken o kişi hakkında edinilen ilk bilgilerin, sonraki bilgilerden daha fazla ağırlık taşıması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
 a. Olumsuzluk etkisi
 b. Olgucu eğilim
 c. Öncelik etkisi
 d. Kalıpyargı
 e. Yükleme

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kimseyi iyi ya da kötü olarak nitelendirdikten sonra, diğer özelliklerinin bir temel değerlendirmeye uygun olarak algılanması olarak tanımlanır?
 a. Halo etkisi
 b. Olumluluk yanlılığı
 c. Ayırıcı özellik
 d. Kategorizasyon
 e. Atfetme

7. İnsanların "niçin?" sorusunu; ne zaman ve nasıl sorduklarıyla ilgili psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
 a. Atfetme
 b. Benzerlik
 c. Yakınlık
 d. Tutum
 e. Bilişsel tutarlılık

8. Başarılarımızı kendi çabamıza veya özelliklerimize, başarısızlıklarımızı ise dışsal etkenlere yükleme eğilimimiz aşağıdakilerden hangisidir?
 a. Bilişsel tutarlılık
 b. Atfetmede yanlılık
 c. İzlenim oluşturma
 d. Uyma
 e. Kabul etme

9. Alışveriş için gittiğiniz mağazada, tanımadığınız reyon sorumlusunun size kahve ısmarlaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
 a. Dışsal atfetme
 b. Oyuncu-gözlemci etkisi
 c. İç tutarlılık
 d. Ortak değişim modeli
 f. Nedensellik

10. Aşağıdakilerden hangisi sözcük kullanmadan duyguları ve niyetleri iletme olarak tanımlanır?
 a. İmgeleme
 b. İzlenim oluşturma
 c. Yüz ifadeleri
 d. Sözsüz iletişim
 e. Etki oluşumu

Cevaplar:

1. a

2. b

3. c

4. e

5. d

6. c

7. a

8. b

9. d

10.d


açık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

III.Ünite

1. Aşağıdakilerden hangisi Karadenizli prototipinin bir özelliği değildir?
a. Kemerli iri burun
b. Sarışın olma
c. Siyah gözlü olma
d. Aksanlı konuşma
e. Çalışkan olma

2. Bilişsel şemaları oluşturan öğeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Genel öğeleri vardır.
b. Soyut öğeleri vardır.
c. Biri biriyle bağlantılı öğeleri vardır.
d. Somut öğeleri vardır.
e. Öğeler, ilgili durumu bire bir temsil eder.

3. Aşağıdakilerden hangisi şemaların bir avantajı değildir?
a. Anımsamamıza yardımcı olurlar.
b. Neyin doğru olabileceğini kestirmemize yardımcı olurlar.
c. Hatasız değerlendirme yapmamıza yardımcı olurlar.
d. Bilgileri yorumlamamıza yardımcı olurlar.
e. Yargıya varmamıza yardımcı olurlar.

4. Şemaların anımsamamıza katkısı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Şemayla ilişkisi olmayan bilgiler anımsanmaz.
b. Şemayla çelişen-uyumsuz bilgiler çok az ya da hiç anımsanmaz.
c. Her zaman şemayla tutarlı bilgiler daha rahat anımsanır.
d. Kişideki şema çok iyi gelişmişse, şemayla çelişen bilgiler anımsanmaz.
e. Kişideki şema iyi gelişmemişse, şemayla çelişen bilgiler daha net anımsanır.

5. Şemaların özelliklerinden hangisi ilk tanışılan bir kişi için kendini beğenmiş, ukala, saygısız gibi olumsuz nitelemede bulunulmasına yardım eder?
a. Bilgi işlemeyi hızlandırması
b. Otomatik yargıda bulunmaya yardımcı olması
c. Bilgideki boşlukları doldurması
d. Yorumlamaya yardımcı olması
e. Duyuşları içermesi

6. Kendisinden hiç ummadığınız bir arkadaşınızın, hakkınızda olumsuz konuştuğunu öğrendiğinizdeki üzüntünüz,şemaların aşağıdaki hangi özelliği ile açıklanabilir?  
a. Bilgideki boşlukları doldurma
b. Duyuşları içermesi
c. Beklenti oluşturması
d. Bilgiyi kullanmaya yardımcı olması
e. Yorum yapmaya yardımcı olması

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kalıpyargı özelliği taşımaz?
a. Karadenizliler saf olur.
b. Karadeniz kadını çalışkandır.
c. Karadenizlilerden çok fırıncı-pastaneci çıkar.
d. Karadenizliler üç öğün yemek yer.
e. Karadeniz erkeği çabuk sinirlenir.

8. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel kısa yoların bir özelliği değildir?
a. Yargıya varmamızı kolaylaştırır.
b. Zaman kazandırıcı bir düşünme biçimidir.
c. Sorun çözmenin en sağlıklı yoludur.
d. Zihinsel şemaları harekete geçiren mekanizmalardır.
e. Evreden alınan bilgilere dayalıdırlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi bilgileri değerlendirmek için harekete geçirilecek şemayı belirlemede etki olur?
a. Çevre
b. Farklılık
c. Eş zamanlılık
d. Öncelik
e. Önem

10. Aşağıdakilerden hangisi, atfetme davranışında etkili faktörlerden biri değildir?
a. Konuşmak
b. Sözsüz davranışlar
c. Giyim-kuşam
d. Sahip olunan bilgi miktarı
e. Dış görünüş

Cevaplar:

1. a

2. e

3. c

4. a

5. b

6. c

7. d

8. c

9. c

10.d


açık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

IV.Ünite


1. Aşağıdakilerden hangisi kültürleme sürecinin açıklamasıdır?
a. İnsanoğlunun ürettiği manevi değerler
b. Kültürün kazandırılma süreci
c. Tutum ve davranış kazanma süreci
d. Kültürlerin etkileşimi
e. Akran grupları arasındaki etkileşim

2. Şerifin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Denekler, durağan ışık noktasını hareketli olarak algıladı.
b. Deneklere göre ışıklar farklı yönlere doğru hareket ediyordu.
c. Deneklere göre ışıklar farklı hızlarda hareket ediyordu.
d. Denek grupları, tahminlerini karşılıklı paylaşmalarının sonucunda, yanıtlar benzer hale geldi.
e. Gruplardaki deneklerin yanıtları, grubun dağılmasıyla grup değerlerinden farklılaştı.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir grup normu olamaz?
a. Vücudun aynı bölgelerine dövme yaptırma.
b. Benzer şekilde giyinme.
c. Saçları aynı biçimde kestirme.
d. Düşüncede özgürlük tanıma.
e. Ortak eylemde bulunma.

4. Aşağıdakilerden hangisi grubun uyumunu artıran faktörlerden biridir?
a. Görevin zorluk derecesinin düşüklüğü
b. Konuya ilişkin bilgi düzeyimizin yüksekliği
c. Takdir görmeme
d. Grubun küçük olması
e. Grup üyeleri her konuda iyi anlaşıyorsa.

5. Aşağıdaki koşullardan hangisinde daha iyi uyum sağlanır?
a. Grup büyük ise
b. Grup demokratik ise
c. Birey muhafazakar ise
d. Grup üyeliğinden menfaat beklememe
e. Beğenilmeyen kurallar eleştirilerek

6. Aşağıdaki durumlardan hangisi grup bütünlüğü için tehlike değildir?
a. Tek tük aykırı seslerin çıkması
b. Bazı üyelerin birbirini sevmemesi
c. Grubun küçük olması
d. Bireyin öznel düşüncelerinin farklı olması
e. Üstlenilen görevlerin zor olması

7. Aşağıdakilerden hangisi insan davranışını etkilemede kullanılan güçlerden biri değildir?
a. Bilgi
b. Köken
c. Baskı
d. Ödül
e. Otorite

8. Bir işin üstesinden gelemeyen insanlara yardım etmek,güç türlerinden hangisine bir örnektir?
a. Ödül
b. Acizliğin gücü
c. Gönderme yapma gücü
d. Uzmanlık
e. Baskı

9. Boyun eğdirme tekniklerinden hangisi önce küçük bir iflin kabul edilmesini sağlayıp, sonra daha büyük işler isteme olarak tanımlanır?
a. Önce büyük, sonra küçük tekniği
b. Acizliğin gücü
c. Hepsi bu kadar değil
d. Sıra dışı istek
e. Önce küçük, sonra büyük rica tekniği

10. Otoriteye itaat açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bir boyun eğme biçimidir.
b. Bir uyum biçimidir.
c. Toplumsal işleyiş açısından önemlidir.
d. Otoritenin emirlerine uymak etik ve yasaldır.
e. Otoriteye karşı gelmenin cezası vardır.

Cevaplar:

1. e

2. e

3. d

4. e

5. c

6. d

7. b

8. b

9. e

10.d


açık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

V.Ünite


1. Bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışına ne ad verilir?
a. Tutum
b. Değer
c. Davranış
d. Norm
e. İnanç

2. Bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygular ağına ne ad verilir?
a. Statü
b. Çatışma
c. Stres
d. İnanç
e. Değer

3. Aşağıdakilerden hangisi değerlere bir örnek değildir?
a. Eşitlik
b. Tutum
c. Adalet
d. Demokrasi
e. Başarı

4. Bir sanatçıya hayranlık duyulup filmlerinin izlenilmesi,tutumu oluşturan faktörlerden hangisine bir örnektir?
a. Zihinsel faktörler
b. Bilgisel faktörler
c. Duygusal faktörler
d. Davranışsal faktörler
e. Algısal faktörler

5. Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. İşin kendisi
b. Ücret
c. Terfi sistemi
d. İş analizi
e. Danışmanlık

6. Aşağıdakilerden hangisi davranışı etkileyen değişkenlerden biri değildir?
a. Davranış
b. Yönetim
c. Beklenti
d. Tutum
e. Ortam

7. İkna edici iletişimin etkili olması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgili değildir?
a. Algı
b. Kaynak
c. Mesaj
d. Araç
e. Alıcı

8. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişiminden yararlanılan mesleklerden biri değildir?
a. Doktorlar
b. Politikacılar
c. Eğitimciler
d. Reklamcılar
e. Satış elemanları

9. Bireyin merkezi değerleri ile tutarlı tutumları gösterme isteğine dayanan işlevsel kural aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araçsal işlev
b. Benlik koruyucu işlev
c. Değer ifade edici işlev
d. Bilgi işlevi
e. Öğrenme işlevi

10. Aşağıdakilerden hangisi terfi sistemlerinde etkili değildir?
a. Ortam
b. Başarı
c. Kıdem
d. Süre
e. Eğitim

Cevaplar:

1. a

2. d

3. b

4. c

5. d

6. b

7. a

8. a

9. c

10.a

açık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

VI.Ünite


1. Aşağıdakilerden hangisi insanların başkalarıyla birlikte olma isteğini artıran bir faktördür?
 a. Cesaret
 b. Zenginlik
 c. Sorunlarından kaçma
 d. Yardım etme isteği
 e. Fakirlik

2. Aşağıdakilerden hangisi kaygılı/karasız bağlanmaya neden olabilecek bir bakıcı özelliğidir?
 a. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada içten olmama
 b. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı reddetme
 c. Çocuğun varlığından mutlu olmama
 d. Çocuğun ihtiyaçların karşılamada bazen ilgisiz kalma
 e. İşlerini çocuktan önemli görme

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuktaki bağlanmanın bir özelliği değildir?
 a. Bağlanma çocuğa özgü olup tek yönlüdür
 b. Bağlanma çocukla bakıcı arasında çift yönlüdür
 c. Bağlanma çevre hakkında çocuğa bilgi verir
 d. Bağlanmanın genetik kökleri vardır
 e. Bağlanma öğrenmeyle ilgilidir

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerin insana sağladığı yararlardan biri değildir?
 a. Değerin teslimi
 b. Sosyal ayrışma
 c. Yol gösterme
 d. Destek duygusu
 e. Bakım fırsat

5. Aşağıdakilerden hangisi yalnızlık olarak nitelenemez?
 a. Hiç arkadaşın olmaması
 b. Yeteri kadar arkadaşın olmaması
 c. Arkadaş ilişkilerinden doyum alamama
 d. İlişkilerin yüzeysel olduğunu düşünme
 e. Yalnız kalma isteği

6. Aşağıdakilerden hangisi iki kişi arasındaki çekiciliği olumsuz olarak etkileyen faktörlerden biridir?
 a. Benziyor olmak
 b. Tanışık olmak
 c. İlgi alanlarının farklılığı
 d. Aynı etnik kökenden olmak
 e. Değer yargılarının benzerliği

7. Aşağıdakilerden hangisi çekiciliği etkiyen "yeterlik" özelliği ile ilgilidir?
 a. İyi yemek pişiriyor olmak
 b. İyi giyinmek
 c. Yakışıklı olmak
 d. Güler yüzlü olmak
 e. Yardımsever olmak

8. Fiziksel çekiciliğe sahip kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 a. Grup içerisinde daha rahattırlar
 b. Aranan kişilerdirler
 c. Konuşkandırlar
 d. Tembeldirler
 e. Arkadaş canlısıdırlar

9. Aşk duygusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 a. Her toplumun kendine göre aşk tanımı vardır
 b. Aşkta kadınlar erkeklerden daha vericidir
 c. Aşkta erkekle kadınlardan daha vericidir
 d. Aşk insana acı verir
 e. Aşkın dile getirilişi kültürden kültüre değişir

10. Aşağıdakilerden hangisi yetişkindeki bağlanmanın,bebek bağlanmasından farklı olan özelliğidir?
 a. Karşılıklıdır
 b. Bağlılık sürdürülmek istenir
 c. Ayrılık üzüntü veriri
 d. Biyolojik kökenleri vardır
 e. Cinsel çekicilik içerir


Cevaplar:

1. d

2. d

3. a

4. b

5. d

6. c

7. a

8. d

9.

10.e


açık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

VII.Ünite

1. İnsanların karşılık beklemeden bir başkasının mutluluğunu artırmak amacıyla yaptıkları özgeci davranışlara ne ad verilir?
 a. Egoistik yardım
 b. Alturistik yardım
 c. Çatışmacı yardım
 d. İşlevsel yardım
 e. Normatif yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi Trivers'in, en uygun yardım biçiminin geliştirilebilmesi için önerdiği gerekli bazı durumlardan biri değildir?
 a. Sosyal grup yaşantısı
 b. Karşılıklı bağlılık
 c. Sert hakimiyetin olmadığı ortamlar
 d. Kişisel etkileşim
 e. Duygusal durumun uygun olduğu ortamlar

3. Aşağıdakilerden hangisi yardımsever davranışlar için var olan sosyal normlardan biridir?
 a. Arkadaşlık
 b. Aynı ırktan olma
 c. Sorumluluk
 d. Bencillik
 e. Resmiyetlik

4. Merhametle ilgili değerlerin gelişmesi çocukluk döneminde hangi çağlarda başlar?
 a. Lise çağlarında
 b. Bebeklik
 c. 5-6 yaşlarında
d. İlkokul çağlarında
 e. 20'li yaşlarda

5. Aşağıdakilerden hangisinin yardımedici davranış üzerinde, etkide bulunup, yardımedici davranışı güçlendirdiği ya da zayıflattığı görülmüştür?
 a. Ödüllendirme ve cezalandırma
 b. Cezalandırma ve suçlama
 c. Dikkat etme ve umursama
 d. Duygu sömürüsü ve yalan
 e. Çekinme ve kaçınma

 6. Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranışını etkileyen unsurlardan biri değildir?
 a. Cinsiyet farklılığı
 b. Yaş farklılığı
 c. Nüfusun kalabalık ya da az oluşu
 d. Dış görünüş, çekicilik
 e. Kişilerin kromozon sayıları

7. Evans'a göre kişinin yardım etme sürecinde olaya girebilmesi için kaç aşamadan geçmesi gerekir?
 a. 3
 b. 4
 c. 7
 d. 8
 e. 10

8. Yardım etme davranışımızı olumlu yönde etkileyen olgu aşağıdakilerden hangisi değildir?
 a. Başımızın derde girme korkusu
 b. Benliğimizi güçlendirmek
 c. O anda umursamaz görünerek dikkat çekme arzusu
 d. Sosyal statü
 e. Kanbağı

9. Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranışını arttırabilen unsurlardan biridir? 
a. İçine kapanıklık
 b. Suçluluk duygusu
 c. Negatif ruh hali
 d. Karmaşık ruh hali
 e. Geniş kişiliğe sahip olma

10. Aşağıdakilerden hangisi "Ne zaman yardım ederiz?" sorusunu açıklayan bir yanıttır?
 a. Canımız istediğinde
 b. Olayın aciliyetine inandığımızda
 c. Kahraman olmak istediğimizde
 d. Neyin önemli olduğuna karar veremediğimizde
 e. Arkadaş edinmek istediğimizdeCevaplar:

1. b

2. d

3. c

4. d

5. a.

6. e

7. c

8. a

9. b

10. daçık öğretim sosyoloji dersleri
sosyal psikoloji test soruları

VIII.Ünite

1. Aşağıdakilerden hangisi araçsal saldırganlığa bir örnektir?
 a. Kıskanç bir kadının, kocasını başka bir kadınla uygun olmayan bir durumda yakalayınca ikisini de tabancayla vurması
 b. Televizyonu açmak istediğinde, bozulduğunu anlayan bir adamın, öfkelenip televizyonu pencereden aşağı atması
 c. Bir adamın, yüksek bir ücret karşılığında adam öldürmesi
 d. Bir futbolcu, oyun sırasında rakip bir futbolcuya sinirlenip çelme takması
 e. Bir kişinin üzerine kahve döken garsonu tokatlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığı azaltma etkisi en az olan yoldur?
 a. Saldırgan olmayan davranışı ödüllendirmek
 b. Şiddet içerikli filmleri izlemekten kaçınmak
 c. İnsan ilişkilerinde nazik olmak
 d. Saldırgan davranışı cezalandırmak
 e. Hümanist düşünceyi benimsemek

3. Aşağıdakilerden hangisi arınma (katarsis) düşüncesi ile ilgili doğru bir ifadedir?
 a. Arınma, kişinin içindeki saldırganlık enerjisinin artması anlamına gelir.
 b. Araştırma sonuçları arınma fikrini desteklememektedir.
 c. Arınma kavramı sosyal öğrenme yaklaşımını savunanlar tarafından geliştirilmiştir.
 d. Rekabetçi sporları izlemek kişide arınmaya yol açar.
 e. Politik davranışlardan kaçınmak arınma fikrini destekler.

4. Aşağıdakilerden hangisi medyadaki şiddetin insanları etkileme yollarından biri değildir?
 a. Medyadaki şiddet, izleyicileri şiddete duyarsızlaştırır.
 b. Şiddet içerikli programları izlemek, insanın bilincinde düşmanlık duygularını ön plana getirir.
 c. Medyadaki şiddet insanların acıma duygularına seslenerek, bireyin düşmanlık duygularını azaltır.
d. Şiddet içerikli filmler, insanlara değişik saldırganlık teknikleri hakkında yeni ufuklar açar.
 e. Bireyler kendilerini şiddet içerikli filmlerdeki oyuncularla özdeştirir.

5. Engellenme-saldırganlık modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a. Yeniden yorumlanan engellenme-saldırganlık modeline göre, engellenme her zaman saldırganlığa yol açmaz.
 b. Birey yaşadığı engellenme sonucu, bu engellenmenin ne kadar haksız ya da gayrimeşru olduğuna bakmaksızın saldırganlık gösterir.
 c. Engellenme, bireyde öfke, kızgınlık vb. olumsuz duygulara yol açmaktadır.
 d. İnsanlar engellenme yaşamadan da saldırgan davranış gösterebilirler.
 e. Saldırganlık bir dürtüdür.

6. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 a. Araçsal saldırganlık öğrenilir, düşmanca saldırganlık doğuştan gelir.
 b. Saldırgan modelleri gözlemek, saldırgan davranışı arttırır.
 c. Saldırganlık, bireyin içinde bir buhar kazanı gibi sürekli biriken bir enerjidir.
 d. Saldırganlığın evrim sürecinde türlerin ayakta kalmasında önemli bir işlevi vardır.
 e. İhtiyaçlar giderilince saldırganlık sona erer.

7. Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 a. Her zaman fiziksel acıya neden olur.
 b. Her zaman öfke ve kızgınlık duygularıyla birlikte ortaya çıkar.
 c. Her zaman birisine zarar verme niyetini içerir.
 d. Her zaman engellenme sonucu ortaya çıkar.
 e. Her zaman maddi hasara yol açar.

8. Psikanalizcilerden farklı olarak etologların saldırganlığa yaklaşım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 a. Saldırganlığın öğrenilmiş bir davranış olduğunu savunurlar.
 b. Saldırganlığı bir içgüdü olarak görürler.
 c. Saldırganlığın yıkıcı olmaktan çok uyumsal bir işlevi olduğunu savunurlar.
 d. Sadece insanda görülen saldırganlıkla ilgilenirler.
 e. Saldırganlığın genetik yolla gelecek nesillere aktarıldığını savunurlar.

9. Saldırganlıkta cinsiyet farklılıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Kadınlar erkeklerden daha fazla saldırgan davranışlara maruz kalırlar.
 b. Genel olarak erkekler kadınlardan daha fazla saldırgan davranış gösterirler.
 c. Kadınlar tahrik edildiğinde erkekler kadar saldırgan olurlar.
 d. Erkekler direkt saldırganlık, kadınlar dolaylı saldırganlık biçimlerini gösterirler.
 e. Aileler kız çocukların saldırgan tutumlarının önüne geçmeye çalışırlar.

10. Çocuğunu sürekli ihmal ederek, onun sevgisiz büyümesine neden olan bir anne aşağıdaki saldırganlık türlerinden hangisini gösterir?
 a. Araçsal saldırganlık
 b. Özgeci saldırganlık
 c. İzin verilmiş saldırganlık
 d. Pasif saldırganlık
 e. Düşmanca saldırganlıkCevaplar:

1. c

2. d

3. b

4. c

5. b

6. b

7. c

8. c

9. a

10.d
Sınavlarda başarılar...


Yukarıdaki soru ve cevaplar örnek olsun diye verilmiştir!..
Kaynak: webhatti.com: 
Resim:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkrEg9pN9BiKaTTRycwW-I6SNpAnLoE7nKpYdgIPvA77jcmQSlJECFObHv

Hiç yorum yok: