antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

14 Kasım 2011 Pazartesi

Antropoloji Dersi 2010-2011 Öğretim yılı
vize Soruları (Cevaplı)


Hemşirelik Lisans Tamamlama (Heli tam) Programı 2.nci Sınıf Sosyal Antropoloji Dersi 2010-2011 Eğitim-Öğretim Dönemi Vize Soruları (cevaplı)1-Hangisi Antropolojinin Kapsamını En İyi Şekilde Açıklar?
A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar
*B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar
C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar


2-Aşağıdakilerden Hangisi Küreselleşme İçin Tetikleyici Olmuştur?
A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
*B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
C) Tek tip kültür yapısının oluşması
D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

3-Aşağıdakilerden Hangisi Küreselleşmenin Kültürel Etkisi Olarak Yorumlanamaz?
A) Etnik çatışmaların artması
B) Uydu ve internetle haberleşme
C) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma
D) Batılı yaşam tarzını benimseme
*E) İşsizliğin artması

4-Türkiye’nin 50 Yıl Önceki En Önemli Toplum Sağlığı Sorunu İken Günümüzde Diğer Sağlık Sorunlarına Göre Daha Az Önemli Olan Ve Kontrolü Sağlanan Toplum Sağlığı Sorunu Aşağıdakilerden Hangisidir? **
A) Ruh Sağlığı sorunları
*B) Bulaşıcı hastalıklar
C) Yaşlı sağlığı sorunları
D) Çevre kirliliği
E) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı

5-‘‘Toplumun Sağlık Durumunu, Sorunlarını, Kaynaklarını Ve Sağlıkla İlgili Davranış Biçimlerini Saptama, Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Sonuca Varma’’ Olarak Tanımlanan Kavram Aşağıdakilerden Hangisidir? **
A) Toplumsal norm
*B) Toplumu tanıma
C)Toplumsal statü
D) Toplum yapısı
E) Toplumsal rol

6-Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Nüfus Sayımı Hangi Tarihte Yapılmıştır?
A) 1923
*B) 1927
C) 1920
D) 1937
E) 1955

7-Aşağıdakilerden Hangisi Nüfus Kompozisyonu İçin Doğru Bir Seçeneği Oluşturmamaktadır?
A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır
B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
*C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez
D)Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur
E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler

8-Aşağıdakilerden Hangisi Yeniçağdaki Göçlerin Nedenleri Arasında Değildir?
A)Az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden iş gücü sağlanması
B)Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere vatandaşlarını göndermesi
*C)Yeni buluş ve icatlar
D)Siyasi nedenler
E)Kültürel nedenler

9-Aşağıdakilerden Hangisi Göç Alan Bölgelerde Sağlığı Olumsuz Etkileyen Faktörlerden Değildir?
*A) Eğitim düzeyinin yüksek olması
B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
C) Sosyal ve psikolojik stres
D) Bulaşıcı hastalıklar
E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

10-Aşağıdakilerden Hangisi Irk İle İlgili Yanlış Bir İfadeyi İçermektedir?
A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
*D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır
E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

11-İnsanla Beraber, Hem Ferdî Hem De Sosyal Bir Realite Olan, İnsanın Yaratılışına Bağlı, Tarihin Her Devrinde Fertlere, Toplumlara Hâkim Olan Ve İnsanın Mutluluğunu Amaçlayan Kurallar Olarak Tanımlanan Kavram İkilisi Hangisidir? *
A) Korunma ve barınma
*B) Din ve dinsel öğretiler
C)Avcılık ve toplayıcılık
D) Tarım ve hayvancılık
E) Fikir ve düşünce

12-Aşağıdakilerden Hangisi Kültürle İlgili Terimsel Nitelikteki Kavramlardan Değildir?
A) Karşıt kültür
B) Gerçek kültür
*C) Kültürleşme
D) Üst kültür
E) İdeal kültür

13-Aşağıdakilerden Hangisi Maddi Kültür Öğelerinde Meydana Gelen Değişim Hızına, Manevi Kültür Öğelerinin Ayak Uyduramaması Sonucu Oluşan Uyumsuzluktur? *
A) Kültürel özümseme
*B) Kültürel gecikme
C) Kültürel şok
D) Kültürel yozlaşma
E) Kültürleme

14-Aşağıdakilerden Hangisi Bireyin Tanımıdır? *
A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir
B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir
*C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

15-Öğrenmeye Büyük Değer Veren Kültürlerde Normlar Aşağıdakilerden Hangisindeki Gibidir?
*A) Çocuklarının eğitimi için fedakârlıkta bulunan anne babaları destekler
B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

16-Aşağıdakilerden Hangisi Hastalığın Algılanmasını Etkileyen Etmenlerdendir?
A) Bireyin toplumsal rolleri
B) Bireyin vücut yapısındaki ve fonksiyonlarındaki değişiklikler
C) Bireyin ilişkileri
D) Bireyin kendi kendini algılaması
*E) Hepsi

17-Aşağıdakilerden Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı İle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Olan Bir Yapılanmayı Göstermektedir? **
A) Sağlık ocakları
B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
*C) Toplum sağlığı merkezleri
 D) Rehabilitasyon merkezleri
 E) Hepsi

18-Genç Bir Annenin Yeni Doğan Bebeğinin Bakımı Konusunda Hemşirenin Önerilerini Kayınvalidesi Onaylamadığı İçin Uygulamaması Sağlık Bakımının Hangi Kültürel Faktörün Etkisi Altında Olduğunu Düşündürür? **
A) Evlilik örüntüleri
*B) Aile yapısı
C) Cinsiyet rolleri
D) Ekonomik durum
E) Medeni durum

19-Kendi Kendine Düşük Yapma Ve Bebekleri Öldürme İle İlgili Davranışlar Bireylerin Hangi Uygulamalardan Etkilendiğini Gösterir? **
A) Din
B) Cinsiyet rolleri
C) Evlilik davranışları
*D) Nüfus politikaları
E) Fizyolojik özellikler

20-Hastalıklara Kötü Ruhlar Ve Büyücülerin Neden Olduğuna İnanılan Görüş Hangisidir?
*A) Dinsel– büyüsel görüş
B) Holistik görüs
C) Natüralistik görüş
D) Biyomedikal görüş
E) Bilimsel görüş

21-Aşağıdaki Unsurlardan Hangisi Anadolu Kültüründe Sağlığın Tanımlanmasında Yer Alan Önemli Değişkenlerdendir?
A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
B) İnançlı olma
C) Küçüğü-büyüğü bilme
D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
*E) Hepsi

22-Aşağıdakilerden Hangisi Modern Toplumlardaki Sağlık Hastalık Algısına Örnek Bir Uygulamadır? *
A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
*D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

23-Aşağıdakilerden Hangisi Küreselleşme İle Sağlık Sektöründe Öncelik Kazanan Konular Arasında Değildir?**
*A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi
B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
E) Hasta haklarının önem kazanması

24-Aşağıdaki Bilim Adamlarından Hangisi Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde “Hekimlerin Yeni Görevi Olarak Yaşamın Uzatılması” İfadesini İlk Olarak Kullanmıştır?*
A) Elizabeth Blackwell
B) Talcott Parsons
C) Emile Durkheim
*D) Francis Bacon
E) Renee Fox

25-Aşağıdakilerden Hangisi Küreselleşmenin Oluşum Süreci İle İlgili Değildir? **
A) İki önemli dünya savaşı
B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
C) İletişim ve bilişim devrimi
D) Tarım ve Endüstri devrimleri
*E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

26-Aşağıdakilerden Hangisi Antropologların Cevap Aradığı Sorulardan Birisi Değildir? *
*A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?
B) İnsanlar nasıl değişirler?
C) İnsanlar neden değişirler?
D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

27-İnsan Biliminin Kurucusu Olarak Kabul Edilen Tarihçi Kimdir?
*A) Herodot
B) Ksenopson
C) Sophokles
D) Platon
E) Diogenes

28-Aşağıdakilerden Hangisi, Sağlıkta Küresel İşbirliği Çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li Yıllarda Sağlık Politikalarına Yön Vermek İçin Hazırladığı Bildirgenin Temel İlkelerinden Değildir? ***
A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
*E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek

29-Aşağıdakilerden Hangisi Toplumun Temel Özelliğini Oluşturmaktadır?
A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
*C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir
D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
E) Baskı yolu ile kurulur

30-Savaş, Doğal Afetler, Beslenme Kaynaklarının Tükenişi Vb. Nedenlerden Kaynaklanan Göçler Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Zorlama Sebebiyle Göçler
*B) Kitle Göçü
C) İradi Göç
D) Daimi Göç
E) Katkısız Göç

31-Hangisi Kültürün Özelliklerinden Değildir? *
A) Kültür Toplumsaldır
*B) Kültür Değişmez
C) Kültür Öğrenilir
D) Tarihi ve Süreklidir
E) Kültür Paylaşılır

32.-Kültürün En Önemli Simgesel Boyutu Hangisidir? **
*A) Dil
B) Din
C) Müzik
D) Sanat
E) Estetik

33-Aşağıdakilerden Hangisi Ulusal Kültürlerin Çeşitliliğini Ve Zenginliğini Besleyen Kanallardır? **
*A) Alt kültürler
B) Aykırı kültürler
C) Karşıt kültürler
D) Kültürleşme
E) İdeal kültür

34-“Sağlık; Yalnızca Hastalık Ve Sakatlığın Olmayışı Değil, Fiziksel, Mental Ve Sosyal Yönden Tam Bir İyilik Halidir” Tanımını Kim Yapmıştır? **
*A) Dünya Sağlık Örgütü
B) Nusret Fişek
C) Illich
D) Türk Hemşireler Derneği
E) Hiçbiri

35-Toplumdaki Profesyonel Ve Uzmanlık Sahibi Olmayan Kişilerce Hastalığın Fark Edildiği, Tanımlandığı Durumlarda, Sağlık Bakımıyla İlgili Eylemlerin Başlatıldığı Sağlık Bakım Sistemini Aşağıdakilerden Hangisi Belirlemektedir? *
A) Folk Tıp
*B) Popüler Tıp
C) Modern Tıp
D) Geleneksel Tıp
E) Postmodern Tıp

36-Hastalıkların Kader Olduğu İnancından Dolayı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmama Aşağıdakilerden Hangisinin Baskın Bir Şekilde Etkili Olduğunu Gösterir? *
A) Genel sağlık düzenlemeleri
B) Sağlık bakım sistemi
*C) Din
D) Nüfus politikaları
E) Fizyolojik faktörler

37-Küreselleşmenin Etkileri İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisini Antropologlar Yapamaz?
A-Gelecekteki kültürel oluşumlarla ilgili belirli kalıpları ve eğilimleri tanımlayabilir ve sonuçlarını öngörebilir
*B-Küresel kültürel sistemin ortaya çıkışını ve yerel topluluklar üzerindeki köklü etkisini eleştirel ve gerçekçi olmayan bir anlayışla ele alır
C-Tanımlanmış sorunların kültürel uygulamalar ve yapılarla olan ilişkilerini gösterebilir
D-Kültürel gerçekleri ve altlarında yatan yapıları bir başka açısıyla ele alabilirler
E-Kültürler arası ve tarihten yararlanan bakış açısı bütün halkların insan haklarından yaralandığı bir geleceği sağlamada çok önem taşır

38-Aşağıdakilerden Hangisi Antropolojinin En Doğru Tanımını İçerir?*
*A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler
B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

39-Antropolojinin Hangi Dalı İnsanı, Kültürü Üreten Ve Sürdüren Bir Varlık Olarak Ele Alır? *
A) Fiziksel antropoloji
B) Arkeolojik antropoloji
C) Uygulamalı antropoloji
*D) Kültürel antropoloji
E) Linguistik antropoloji

40-Aşağıdaki Alanların Hangisinde Nitel Araştırmalarda Kullanılan Gözlem Ve Görüşme Yöntemleri Diğer Alanlara Göre Daha Sık Kullanılmaktadır? *
A) Matematik alanında
*B) Antropoloji alanında
C) Kimya alanında
D) Tarih alanında
E) Tıp alanında

41-Antropolojik Bilgi Elde Etme Sürecinde Aşağıdakilerden Hangisi Kullanılır? **
A) Hipotez
B) İstatistik
C) Varsayım
*D) Gözlem
E) Örnekleme yöntemleri

42-Aşağıdakilerden Hangisi Küreselleşmenin Hemşireler İçin Getirdiği Zorunluluklardan Değildir? **
A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
*E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme

43-Kültür Kavramının, Tüm Özelliklerini, Özünü Ve Biçimlerini İçine Alan Bütüncü Tanımlaması İlk Olarak Kim Tarafından Yapılmıştır? **
A) Ruth Benedict
B) Leininger
*C) Taylor
D) Voltaire
E) Durkheim

44-Aşağıdakilerden Hangisi Kimliğin Temel Kaynaklarından Değildir? **
A-Toplumsal cinsiyet
B-Cinsel yönelim
C-Ulus yada etnik köken
D-Toplumsal sınıf
*E-Aile tipi

45-‘‘Hastalık Kavramından Çok Sağlık Kavramını, Tüketimi, Farklılıkları, Yerelliği Ve Evrenselliği Yükselen Değer Olarak Ele Alan Görüş’’ Aşağıdakilerden Hangisidir? **
A) Modernite
B) Geleneksel
C) Popüler
*D) Postmodern
E) Folk

46-Bireylerin Sağlık Ve Hastalık Durumlarının Çevreleri İle Etkileşimlerinin Bir Sonucu Olduğunu İleri Süren Yaklaşım Hangisidir? *
A) Psikolojik yaklaşım
B) Toplumsal yaklaşım
C) Subjektif yaklaşım
D) Objektif yaklaşım
*E) Ekolojik yaklaşım

47-Aşağıdakilerden Hangisi Kadın Veya Erkek Hastanın Bir Sağlık Kuruluşuna Gitmesini Engelleyen Özel Durumlardan Biridir? *
A) Korunma odaklı yaklaşım
B) Doktorun erkek olması
C) Sağlık konusunda tutuculuk
D) Modern sağlık anlayışı
*E) Mahrem hastalıklar

48-Aşağıdakilerden Hangisi Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi İle İlişkilidir?
A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliği¬ni oluşturan öğelerden biridir
B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana geti¬ren unsurlardan biridir
C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
*E) Hepsi

49. Aşağıdakilerden Hangisi Kültür (Cultura ) Sözcüğünün Latince Karşılığıdır?
*A-Ekin
B-Uygarlık
C-Eğitim
D-Güzel sanatlar
E-Estetik


Kaynak:http://www.helitam.org/sosyal-antropoloji/sosyal-antropoloji-vize-2010-2011.html
Resim:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkrEg9pN9BiKaTTRycwW-I6SNpAnLoE7nKpYdgIPvA77jcmQSlJECFObHv


Hiç yorum yok: