antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

7 Kasım 2011 Pazartesi

Sosyal Antropoloji Vize II-Atauzem/Helitam 2011

    Atauzem (Atatürk Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi)  / Helitam ( HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA ) 2011 Sosyal Antropoloji Vize II SINAV SORULARI örnek olarak verilmiştir.
Sosyal Antropoloji Vize II-Atauzem/Helitam 2011
  1-Kırsal kesimde yaygın olarak görülen ve özellikle sanayi öncesi toplumlara özgü ortaya çıkan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdek Aile
B) Bölünmemiş Aile
C) Kentsel Aile
***D) Geleneksel Aile
E) Gecekondu Ailesi


2-“Birey ait olduğu aile ve akrabalık çevresinde bulunduğu konuma göre itibar edinir” ifadesi, geleneksel ailenin hangi işlevi ile ilgilidir?
***A) Saygınlık İşlevi
B) Ekonomik İşlev
C) Eğitim İşlevi
D) Koruyucu İşlev
E) Dini İşlev

3-Eski Türklerde eşitlikçi ve iki taraflı aileye "soy" adı verilir. Gökalp'a göre soy büyük bir daire olduğu için kendi içinde ailelere ayrılır. Bu, aile soyunun parçalara ayrılmış yeni bir şeklidir. Bu tanım hangi aile tipi ile ilgilidir?
***A) Pederi aile
B) İzdivacı aile
C) Soy (Büyük aileler)
D) Çekirdek aile
E) Bileşik aile

4-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk ailesi özelliklerindendir?
A) Soyun dışında kalanlar yabancı sayılır
B) Sip'te evlilik dışarıdan evlenme şeklindedir
C) Boydaşların totemist inançları vardır
D) Boylar birliğine budun denir
***E) Hepsi

5-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olan internetin özelliklerinden değildir?
A) Kaç kişinin kullandığı bilinmemektedir
B) Ağ, fiilen küresel bir multimedya kütüphanesidir
C) İnsanların öğrenmek ve bilmek haklarını gerçekleştirir
***D) Planlı bir çalışma ile icat edilmiştir
E) Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırır

6-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkiler sistemindeki iletişimlerden değildir?
A) Örgüt iletişimi
B) Grup iletişimi
C) Toplumsal iletişim
D) Kişilerarası iletişim
***E) Uzaktan iletişim

7-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin işlevlerinden değildir?
A) Yeni uygulamalar, düşünceler ve değerleri yaygınlaştırır
B) Gelenekleri ve kültürel kimliği korur
***C) Toplumsal ve kültürel sistemlerin aynı kalmasını sağlar
D) Toplumun geçmişteki başarılarını ve değerlerini canlı tutar
E) Norm ve değerleri aktarıp yönlendirerek toplumsal yaşamı kolaylaştırır

8-Aşağıdakilerden hangisi gündelik iletişim davranışlarından değildir?
A) Hitap etme
B) El öpme
C) Vedalaşma
D) Selamlaşma
***E) Mektuplaşma

9-Aşağıdakilerden hangisi iletişimde selamlaşmayı bütünleyen/kendi başına selam işlevi gören davranışlardan değildir?
A) Göz teması
***B) Hadi eyvallah
C) Hafif eğilerek selam verme
D) Tokalaşma
E) El öpme

10-Aşağıdakilerden hangisi Leininger’ ın “Kültürel bakımda farklılık ve evrensellik modeli” nin temelidir?
***A) Antropoloji
B) Ekoloji
C) Ekonomi
D) Biyoloji
E) Sosyoloji


11-Aşağıdakilerden hangisi Purnell’ın “Kültürel yeterlik modeli”nin temel varsayımları arasında yer alır?
I. Bütün kültürler temelde benzerlikleri paylaşır
II. Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur
III. Kültürler sabit toplumlardır
A) I ve II
B) II
C) II ve III
D) I
***E) I, II, III ve IV

12-Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım sağlayıcılarının kültürel olarak farklı geçmişe sahip kişilerle, kültürler arası etkileşim için teşvik edilmeleri sürecidir?
A) Kültürel beceri
B) Kültürel bilgi
***C) Kültürel karşılaşma
D) Kültürel farkındalık
E) Kültürel istek

13-Aşağıdakilerden hangisi “Transkültürel Hemşireliğin” anahtar kavramlarından değildir?
A) Çevre kültürün ayrılmaz bir parçasıdır
***B) Kişi kültürel bir varlıktır, kültürel geçmişinden ayrı düşünülemez
C) Sağlığın doğası ve anlamı bir kültürden diğerine değişiklik göstermez
D) Hemşirelik, transkültürel hizmet veren bir meslektir
E) İnsan ve çevre kültürel etkileşim içindedir

14-Aşağıdakilerden hangisi kültürel uyumun aşamalarından değildir?
***A) Derinlemesine uyum
B) Kültürel şok
C) Yüzeysel uyum
D) Balayı aşaması
E) Engellenme

15-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
A) Ekonomik durum
B) Cinsiyet rolleri
***C) Aile yapısı
D) Evlilik örüntüleri
E) Medeni durum

16-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
A) Genel sağlık düzenlemeleri
B) Sağlık bakım sistemi
***C) Dini inançlar
D) Nüfus politikaları
E) Fizyolojik faktörler

17-Aşağıdakilerden hangisi sosyal sistem içindeki bireylerin ve grupların gereksinimlerini karşılamaya yönelik oluşturulan üretim, tüketim, değişim, dağıtım ve bölüşüm gibi aktiviteler bütünüdür?
***A) Ekonomi kurumu
B) Aile kurumu
C) Din kurumu
D) Siyaset kurumu
E) Eğitim kurumu

18-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal rollerin tanımıdır?
A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir
B) Bireyleri birbirine bağlayan karşılıklı ilişkiler sistemidir
C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
***E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

19--Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü toplumların oluşma nedenlerinden değildir?
A) Kölelik
B) Sömürgecilik
***C) Farklı kültürden evlilikler
D) Göç
E) Küreselleşme

20-Aşağıdakilerden hangisi kültür emperyalizmini yaratan temel öğe ve araçlardan değildir?
A) Yabancı dil
B) İleri teknoloji
C) Medya
D) Ekonomik güç
***E) Gelenekler

21-Aşağıdakilerden hangisi ırk için doğru bir ifadeyi içermektedir?
A) Bütün insanlar aynı biyolojik türü içermez
***B) Bütün insanlar aynı biyolojik türü içerir
C) Biyolojide ırk kavramına yer yoktur
D) Bütün insanlar aynı ırka mensuptur
E) Bütün ırklar aynı gen hazinesine sahiptir

22-Aşağıdakilerden hangisi göçün iletici faktörlerinden değildir?
A) Toprak mülkiyeti konusundaki yasal düzenlemeler
B) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
C) Taşıt sayısının artması
D) Politik özendirmeler
***E) Gıda maddelerinin bol ve çeşitli oluşu

23-Aşağıdaki normlardan hangisinin toplumsal kontrolü sağlama etkisi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Ahlak
B) Adet
***C) Hukuk
D) Görenek
E) Din


24-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden değildir?
***A) Toplumsal değişmenin hızı bütün toplumlarda aynıdır
B) Toplumsal değişme bütün toplumlar için kaçınılmaz bir olgudur
C) Toplumsal değişme evrensel bir olgudur
D) Toplumsal değişme süreklidir
E) Politik örgütlenme, toplumsal değişmeyi etkiler

25-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden değildir?
***A) Talep oluşturma
B) Toplumsallaştırma
C) Güdüleme
D) Haber ve bilgi verme
E) Tartışma ortamı hazırlama

26-Aşağıdakilerden hangisi diğer bütün programlara oranla en yüksek sayıda şiddet eylemi ve olayı içermektedir?
A) Sinema filmleri
***B) Çizgi filmler
C) Televizyon filmleri
D) Televizyon dizileri
E) Radyo dizileri

27-Kültürlerarası hemşirelik ilk kez bir uzmanlık alanı olarak kim tarafından ele alınmıştır?
A) Davidhizar
B) Purnell
***C) Leininger
D) Nightingale
E) Giger

28--Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası hemşireliğin kapsamını en doğru şekilde tanımlar?
A) Kültürlerarası hemşirelik, grupların kültürel benzerliklerini kapsayan hemşirelik bakımıdır
B) Kültürlerarası hemşirelik, aynı kültürden gelen birey ve grupların benzerlikleri üzerine yoğunlaşan bakımı içerir
***C) Kültürlerarası hemşirelik, birey, aile ve grupların gereksinimlerine kültürel olarak duyarlı ve uygun bir hemşirelik bakımı vermeyi içerir
D) Kültürlerarası hemşirelik, bireylerin kültürel farklılıklarına yoğunlaşan hemşirelik bakımını içerir
E) Kültürlerarası hemşirelik, farklı kültürlere sahip toplulukların hemşirelik gereksinimlerini karşılamayı içerir

29--Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kültüründe hastalık algısının açıklanmasında önemli rol oynar?
A) Küçüğü büyüğü bilememe
B) İnançsızlık
C) Soğuk ve sıcağın olumsuz etkileri
D) Çevreyle olan ilişkilerdeki kopukluk ya da dengesizlik
***E) Hepsi

30--Evli kadın ve erkeklerin sağlıklarını daha iyi değerlendirmeleri hangi sosyal faktörün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini açıklar?
***A) Medeni durum
B) Kültür
C) Sosyal sınıf
D) Cinsiyet
E) Yaşam tarzı

31-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kimliğin özelliklerinden değildir?
***A) Kendimiz ve çevremiz hakkında özgül bir anlam geliştirmemizdir
B) Kişiyi, aynı özellikleri paylaşan öteki insanlarla ilişki içerisine yerleştirir
C) Kişinin, temel anlamda kim olduğunu gösteren belirteçlerdir
D) Bir bireye başkaları tarafından atfedilen özelliklerdir
E) Paylaşılan kimlikler, toplumsal hareket için önemli bir dayanak oluşturabilir

32--Hangisi toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır?
A) Kültürlenme
B) Kültürel şok
C) Kültürleşme
***D) Kültürleme
E) Kültürsüzleşme

33--Kültür kavramı uygarlık anlamıyla ilk olarak hangi dilde kullanılmıştır?
A) Fransızca
***B) Almanca
C) İngilizce
D) Latince
E) Türkçe

34--Hangisi kültürün devingenlik özelliğini açıklar?
***A) Değişen koşullara uyum gösterebilme esnekliğine sahip olması
B) Bir nesilden diğerine aktarılması
C) Simgelerle ifade edilebilmesi
D) Grup üyeleri tarafından paylaşılması
E) Zaman içinde sabit kalması

35--Aşağıdakilerden hangisi ‘‘doğal ayıklama’’ ilkesine göre doğru bir ifadeyi içermemektedir?
***A) Genler mutasyona uğramaz
B) Sıcak iklimlerde yaşayan insanların ten rengi koyudur
C) Az güneşli bölgelerde yaşayan insanlar beyaz tenlidir
D) Afrika’da yaşayan insanlarda melanin pigmentleri yoğun bulunur
E) Irklar çevreye uyum sağlar

36--Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki göçlerin sebepleri arasında değildir?
A) Kısmen uygulanan yanlış politikalar
B) Kalkınma programlarında öngörülen hedeflerin tutturulamaması
C) İmar planlarının çoğu kez değiştirilmesi ve delinmesi
D) Yerel yönetimlerde siyasi ve lobi baskıları
***E) Metropol kentlere gelen kişilerin tekrar eski yerlerine dönmesi

37)-Anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan, batıda Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik aile
B) Geniş aile
C) Kök aile
D) Büyük köylü aileleri
***E) Çekirdek aile

38 Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerindendir?
A) Gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı vardır
B) Aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşımaz
C) Yayınlarında süreklilik yoktur
***D) Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırır
E) Alıcının tepkisi anında ölçülür

39-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının etki alanlarından değildir?
A) Kültür düzeyinde etkilenme
B) Toplum düzeyinde etkilenme
C) Sosyal kurum düzeyinde etkilenme
D) Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme
***E) Gerçeği tanımlamada etkilenme

40-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişimin araçlarından değildir?
A) Duman ve Ateş
B) Davul
C) Mektup
D) Radyo
***E) Televizyon

41--Aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisi iletişimde kullanılan kodlara göre yapılır?
***A) Yazılı iletişim
B) Yüz yüze iletişim
C) Biçimsel iletişim
D) Biçimsel olmayan iletişim
E) İşitsel iletişim

42-Aşağıdakilerden hangisi Purnell’ın modelinde yer alan ikincil özelliklerden değildir?
A) Cinsiyet
B) Meslek
C) Sosyoekonomik durum
D) Eğitim durumu
***E) Ulus

43--Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi anlamına gelir?
A) Kültürel şok
B) Stereotip
***C) Etnosentrizm
D) Kültürel empoze
E) Kültürel körlük

44--Aşağıdaki görüşlerden hangisine göre bireyin tüm yönlerinin mükemmel bir dengede ve harmonide olduğunda sağlığının var olduğuna inanılır?
A) Biyomedikal veya bilimsel görüş,
***B) Natüralistik görüş
C) Holistik görüş
D) Büyüsel görüş
E) Dinsel görüş

45--Aşağıdakilerden hangisi sağlığın ruhsal açıdan tanımını içermektedir?
A) Kişinin toplumsal yaşam içerisindeki rol ve sorumluluklarını bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi
B) Fiziki muayene ve laboratuar sonuçları doğrultusunda bir bozukluk, yetersizlik ve hastalığının olmaması
***C) Kişinin iç ve dış çevresini gerçekçi biçimde algılaması, değerlendirmesi, duygu-düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi
D) Belli bir zamanda kişinin kendini enerjik, canlı ve sağlıklı hissetmesi
E) Kişinin iyilik halini artırma yönelimi içerisinde olması


46) Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreçte oluşan göçlerin nedenleri arasında değildir?
A) Siyasi ve dini sebepler
B) Sanayileşme ve makineleşme
C) İklim koşulları
D) Savaşlar ve şiddet
***E) Aile bağları

47) Aşağıdaki toplumların hangisinde ulus-devletleri oluşmuştur?
A) Avcı ve toplayıcı toplumlar
B) Kir ve tarım toplumları
***C) Sanayi toplumları
D) Geleneksel devletler
E) Sanayileşmemiş toplumlarıdır
E) Politik örgütlenme, toplumsal değişmeyi etkiler

48-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişimde nişanlı kız tarafından oğlanın anasına gönderildiğinde, nişanlı kız ile oğlan anası arasındaki soğukluğun ölüme dek süreceği anlamındadır?
***A) Mezar taşı oyası
B) Badem çiçeği oyası
C) Çayır çimen oyası
D) Müjde oyası
E) Dallı budaklı çiçek oyası
49-Aşağıdakilerden hangisi Giger ve Davithizars’ın ‘’ Transkültürel Değerlendirme Modeli’’nin içeriği temel kavramlardan değildir?
A- Kültürel olarak eşsiz biray
B-Kültürel içerikli bakım
***C-Kültürel yeterlik
D-Transkültürel hemşirelik
E-Sağlık ve sağlık durumu

50- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini içermektedir?
A) İkinci basamak sağlık hizmeti
B) Üçüncü basamak sağlık hizmeti
C) Birinci basamak sağlık hizmeti
D) Rehabilitasyon hizmetleri
***E) Hepsi


NOT- Sorular Atauzem - Helitam öğrencileri tarafından çözülmüştür.. 
Soruları ayrıca kendiniz çözerek doğru cevaptan emin olun.

Kaynak:http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?2154701-Sosyal-Antropoloji-Vize-II-Atauzem-Helitam-2011

Hiç yorum yok: