antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

13 Kasım 2011 Pazar

Sosyal Psikoloji soru ve cevaplar1. "Çocuğun saldırgan davranışı cezalandırılmazsa, o çocuk ileride saldırgan davranan bir yetişkin olacaktır." görüşünü benimseyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kültürler arası yaklaşım
B)Davranışçı yaklaşım
C)İçgüdüsel yaklaşım
D)Geştalt psikolojisi
E)Bilişsel yaklaşım


2.Gruba uyma oranı ile ilgili Amerika'daki bireylerle Türkiye'deki bireyler arasında bir farklılık olup olmadığını merak eden bir sosyal psikolog, temel olarak hangi kuramsal yaklaşımdan yola çıkmaktadır?
A)Kültürler arası yaklaşım
B)Bilişsel yaklaşım
C)Güdüsel yaklaşım
D)Davranışçı yaklaşım
E)Kişilik temelli yaklaşım

3. Araştırmacı, şehrin merkezinde çok işlek bir otobüs durağında bütün gün gözlem yapar. Gelecek otobüs için kuyruk olan insanların, otobüse kuyruğa girmeden binmek isteyenlere gösterdikleri tepkileri kaydeder.
Yukarıdaki örnekte hangi araştırma yöntemi kullanılmıştır?
A)Alan deneyi
B)Laboratuvar deneyi
C)Arşiv araştırması
D)Survey
E)Doğal gözlem

4.İzlenim edinme sürecinde en. az etkili olan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fiziksel ipuçları
B)Sosyal kategoriler
C)Ayırıcı özellikler
D)İç tutarlılık
E)Bilişsel meşguliyet

5. Aşağıdakilerden hangisi tek tek insanları, grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimi olarak açıklanır?
A)Olumluluk yanlılığı
B)Olumsuzluk etkisi
C)Algı yanlılığı
D)Halo etkisi
E)Atıfsal yüklülük

6.Olayların ya da davranışların nedenleriyle ilgili izlenim oluşturmak için bilgileri kullanma sürecine ne ad verilir?
A)İç tutarlılık
B)Atfetme
C)Zıtlık etkisi
D)Sosyal algı
E)Benzeştirme

7. "Zihinsel kısa yollar"dan hangisi, kolayca anımsanabilen örneklerin ya da bilgilerin karar vermede esas alınması olarak açıklanır?
A)Temsililik
B)Atfetme
C)Sosyal sınıflama
D)Simülasyon
E)Bilinirlik

8. Karşılaşılan bir elemanın ilgili sınıfa ait olup olmadığını saptamada aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
A)Şema
B)Prototip
C)Sosyal yargı
D)Sosyal biliş
E)Sterotip

9. Bir sosyal sınıfın bütün üyelerince paylaşıldığına inanılan özelliklerine ne ad verilir?
A)Prototip
B)Yanıltıcı ilişki
C)Kalıp yargı
D)Ön yargı
E)Şema

10. Toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimine ne ad verilir?
A)Sosyal biliş
B)Sosyal sınıflama
C)Atfetme
D)Şema
E)Prototip

11. Aşağıdakilerden hangisi insanları etkileme yollarından biri değildir?
A)Bilgi
B)Baskı
C)Uzmanlık
D)Bireycilik
E)Ödül

12. Aşağıdakilerden hangisi bireyler üzerindeki akran baskısına bir örnektir?Kaynakwh webhatti.com: Sosyal Psikoloji Sınav Soruları 3
A)Davranışlarını grup standartlarına göre değiştirmesi
B)Alanında deneyimli birinin getirdiği öneriyi sorgulamadan benimsemesi
C)Bireyin yüzde yüz doğru olan düşüncesinden vazgeçip çoğunluğun yanlış görüşünü benimsemesi
D)Bireyin bir soruya verdiği yanıtı, başkalarıyla görüştüğünde değiştirmesi
E)Zor ve karmaşık görevlerde grupla birlikte hareket etmesi

13. Bireyin istenilen davranışın tam tersini yapmasına ne ad verilir?
A)Uyum
B)Kültürlenme
C)Normatif etki
D)Kültürleme
E)Tepki

14. Müşteri bir malı almaktan tam vazgeçecekken, satış elemanının o mala ilişkin promosyondan söz etmesi hangi boyun eğdirme tekniğine örnektir?
A)Sıra dışı istek tekniği
B)Önce büyük, sonra küçük rica tekniği
C)Giderek artan ricalar tekniği
D)Sadece o değil tekniği
E)Önce küçük, sonra büyük rica tekniği

15. Bir toplumda davranışların uygun olup olmadığını gösteren standartlar veya kurallar sistemine ne ad verilir?
A)Normlar
B)Değerler
C)Tutumlar
D)İnançlar
E)Davranışlar

16. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin davranışlarındaki “tutarsızlık” nedenlerinden biri değildir?
A)Dış baskılar
B)Gerçekleştirilen işin yapısı
C)Toplum yaşamındaki sürekli değişimler
D)Bireyin rol çatışmaları
E)Kişiler arası etkileşim

17. Bireyin, işe verdiği değer ve iş tecrübelerinden çıkan sonuca göre, pozitif duygusal durumları veya memnuniyetlerine ne ad verilir?
A)iş değeri
B) iş güvenliği
C)iş tatmini
D) iş analizi
E)iş bağlılığı

18. Aşağıdakilerden hangisi değerlere örnek değildir?
A)Eşitlik
B)Adalet
C)Demokrasi
D)Kurallar
E)Başarı

19. Aşağıdakilerden hangisi "aşk"ı canlandıran psikolojik olguların kaynaklarından biri değildir?
A)Çevreden gelecek olası müdahalelerin yarattığı gerginlik
B)Karşı cinsle ilgili sahip olunan önyargıların yarattığı endişe
C)Cinsel arzular
D)Reddedilme korkusu
E)Yeni birini tanıma heyecanı

20. Aşağıdakilerden hangisi "Kuşlar sürüyle uçar." sözünü en iyi açıklar?
A)Benzerlik çekiciliği azaltır.
B)Benzerlik iletişimi azaltır.
C)Kıyaslama benzerliği etkiler.
D)Mekan değişikliği iletişimi azaltır.
E)Benzerlik çekiciliği artırır.

21.İnsanların kendi korkularını aynı duyguyu yaşayan başkalarıyla kıyaslamak için onlara yaklaştıklarını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Denge Kuramı
B)Sosyal Kıyaslama Kuramı
C)İletişim Kuramı
D)Benzerlik Kuramı
E)Değişim Kuramı

22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bütünleşme olgusunu açıklar?
A)İhtiyaç duyulduğunda yardımcı olacak insanların varlığını bilmedir.
B)Diğer insanlar tarafından yol gösterilmesi, destek sağlanmasıdır.
C)Ortak ilgi ve tutumlara sahip olma duygusudur.
D)Başka birinin sorumluluğunun üstlenilmesiyle ortaya çıkan olgudur.
E)Sahip olunan yetenekleri başkalarının takdir etmesidir.

23. Aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilenler bir çok seyircinin varlığının, yardım yoksunluğuna neden olacağını savunmuştur?
A)Chesnerve Bandura
B)Marwell ve Trivers
C)Ross ve Miller
D)Scmitt ve Schvvartz
E)Latane ve Darley

24. Aynı kandan olanlara yardım ederek sonraki nesile gönderilen genlerin eşsiz olacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gözlemle öğrenme
B)Kişisel yardımlaşma
C)Kültürel farklılıklar
D)Akraba seçimi prensibi
E)Karşılıklı yardımlaşma

25. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egoistik yardımlaşma olgusunu ortaya atmıştır?
A)Devlin
B)Alice Eagly
C)Trudeu
D)Maurean Crovvley
E)Auguste Comte

26. Herhangi bir ödül ya da kişisel kazanç olmaksızın yabancılara yardım etmenin, doğal tercihin yanında bir ilkeye bağlı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alturizm
B)Egoistik yardım
C)İşlevsel yardım
D)Normatif yardımKaynakwh webhatti.com: Sosyal Psikoloji Sınav Soruları 3
E)Çatışmacı yardım

27. Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Her saldırgan davranışın arkasında, mutlaka öfke ya da kızgınlık duygusu bulunmaz.
B)Bir davranışa saldırgan diyebilmek için, o davranışın arkasında, mutlaka başkasına zarar verme niyeti olmalıdır.
C)Ne türde olursa olsun, saldırgan davranış hiçbir zaman toplum tarafından onaylanmaz.
D)Saldırganlık, başkasına sadece fiziksel değil, psikolojik acı vermeyi de içerebilir.
E)Bazı durumlarda, özellikle hiçbir şey yapmayarak da saldırgan davranış gösterilebilir.

28. Sosyal psikologların saldırganlık tanımlamasında vazgeçilmez olarak gördükleri en, önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tahrik
B)Fiziksel acı
C)Psikolojik acı
D)Niyet
E)Engellenme

29. Bir öğretmenin sınıftaki tartışmalarda bir öğrencisini sürekli olarak önemsemediğini göstermesi, aşağıdaki davranışlardan hangisine bir örnektir?
A)İzin verilmiş saldırganlık
B)Araçsal saldırganlık
C)Pasif saldırganlık
D)Antisosyal saldırganlık
E)Özgeci saldırganlık

30. Saldırgan davranışla ilişkilendirilme olasılığı yüksek olan A tipi kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Herkesi aşırı rekabetçi olarak algılama
B)Başkaları tarafından onaylanmayı isteme
C)İnsanlarla işbirliği yapmaktan hoşlanma
D)Sakin ve telaşsız iş yapma
E)Yetersizliklerini kabul etme

CEVAPLAR

1-a 2-b 3-e 4-d 5-a 6-b 7-e 8-b 9-c 10-a
11-d 12-c 13-e 14-d 15-a 16-b 17-c 18-d 19-b 20-e
21-b 22-c 23-e 24-d 25-e 26-a 27-c 28-d 29-c 30-a


Kaynak:http://www.psikoloji.gen.tr/showthread.php?12631-Sosyal-Psikoloji-soru-ve-cevaplar
Resimhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkrEg9pN9BiKaTTRycwW-I6SNpAnLoE7nKpYdgIPvA77jcmQSlJECFObHv

Hiç yorum yok: