antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

16 Haziran 2012 Cumartesi

Çıkmış Antropoloji Soruları ve Cevapları (Açıköğretim Fakültesi - Antropoloji 6)

Açıköğretim Fakültesi

Antropoloji 6

Çıkmış Antropoloji Sınav Soruları ve CevaplarıAşağıdakilerden hangisi yüksek kültürün özelliklerinden biri değildir?A.      Yazılı kültür ürünleri olmak

B.      Popüler olmak ***

C.      Eğitimli ve varlıklı kesimlerce tüketilmek

D.      Sanatsal değer taşımak

E.       Seçkin ve yönetici kesimlere hitap etmekSosyal-kültürel antropolojinin benimsediği temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A.      İstatistik

B.      Anket

C.      Katılarak gözlem ***

D.      Doğa tarihi

E.       DeneyAntropolojinin gelişmesiyle sarsılan insan merkezli dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Geosantrizm

B.      Egosantrizm

C.      Etnosantrizm

D.      Heliosantrizim

E.       Homosantrizm ***Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?

A.      Toplumlar ve kültürler neden değişir? ***

B.      Toplumlar ve kültürlerin değişmesinin amacı nedir?

C.      Toplumlar ve kültürlerin değişmesi ahlakı nasıl bozar?

D.      Toplumlar ve kültürler nasıl dejenere olur?

E.       Hangi toplumsal ve kültürel değişmeler kötü etki yaratır?Aşağıdakilerden hangisinin antropoloji bilimine katkısı yoktur?A.      Herodotos

B.      Darwin

C.      Evliya Celebi

D.      Marco Polo

E.       Aristotoles ***Batılıların doğuyu kendi bakış açılarına göre değerlendirmelerine ne ad verilir?

A.      Oksidentalizm

B.      Garpçılık

C.      Garpçılık

D.      Oryantalizm ***

E.       Etnolojiİri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?

A.      Ön kültür ***

B.      Uygarlık

C.      Kültür

D.      Zannat

E.       UyarlanmaAşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A.      Kapsayıcı olmak

B.      İhtiyaçları giderici olmak

C.      Bütünleştirici olmak

D.      Çatışmacı olmak***

E.       Toplumsal olmakBireylerin doğduğu andan itibaren cinsiyet rollerini öğrenmesi, hangi kültürel süreçle açıklanabilir?

A.      Kültürel yayılma

B.      Kültürleşme

C.      Kültürel özümseme

D.      Kültürlenme

E.       Kültürleme ***Kültürel gecikme nedir?

A.      Kültürün geri kalmasıdır

B.      Kültürel değişme sürecinde çeşitli kurumların değişme hızındaki farklardır ***

C.      Eğitim sisteminin başarısız olmasıdır

D.      Kültürel olarak içe kapanmadır

E.       Batı uygarlık düzeyini yakalayamamaktırAvrupa'da göçmen işçilerin bulundukları topluma uyum sağlamaları amacıyla, kendi kültürel değerlerini korumalarını mümkün kılacak politik araçlar geliştirilmesine ne ad verilir?

A.      Kültürel özümseme

B.      Asimilasyon

C.      Çok kültürcülük ***

D.      Kültürel şemsiye

E.       Zorla kültürlemeİnsan toplumlarının ve toplumsal özelliklerin ilk halini temsil ettiği düşünülen topluluğa ne ad verilir?

A.      İlksel topluluk ***

B.      İlkel topluluk

C.      Özsel topluluk

D.      Uygar topluluk

E.       Kabile toplumuDifüzyonizm akımı ilk nerede gelişmiştir?

A.      İngiltere

B.      Amerika

C.      Fransa

D.      Almanya ***

E.       AvusturyaToplumsal olgu ve olayların biyolojik ve genetik nedenlere bağlı olduğunu savunan kurama ne ad verilir?

A.      Biyoarkeoloji

B.      Sosyobiyoloji ***

C.      Psikolojik antropoloji

D.      Kültürel ekoloji

E.       Kültür-kişilik kuramıÜretim ve dağıtım araçlarını merkeze alarak kültürü anlamaya ve değişmeyi açıklamaya çalışan antropoloji okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Kültürel ekoloji

B.      Yeni işlevcilik

C.      Marksçı antropoloji ***

D.      Yapısalcılık

E.       Yeni evrimcilikAşağıdakilerden hangisi feminist antropoloji yaklaşımının savunucularından biridir?

A.      Gaudelier

B.      Evans-Pritchard

C.      VVhite

D.      Mead ***

E.       Stevvardİşlevselci Kuramını, biyolojik ihtiyaçların giderilmesi esasına dayandıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Morgan

B.      Malinowski ***

C.      Levi-Strauss

D.      Leslie VVhite

E.       Radcliffe-BrownAşağıdakilerden hangisi evrimci görüşü savunmaz?

A.      Morgan

B.      Tylor

C.      Darwin

D.      Boas ***

E.       VVhiteVücudun orta hattında uzanan merkezi sinir sistemine ne ad verilir?

A.      Korda ***

B.      Plasenta

C.      Omurga

D.      Beyin

E.       DNAAşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir özellik değildir?

A.      Proteinlerin immünolojik tepkimeleri

B.      DNA dizilimi

C.      Morfolojik özellikler

D.      DNA çaprazlanması

E.       Kültür düzeyleri ***Stereoskopik ne demektir?

A.      Alet yapabilme yetisi

B.      Karma beslenme

C.      Üç boyutlu görüş ***

D.      Merkezi sinir sistemi

E.       Öğrenebilme yetisiAşağıdakilerden hangisi antropoidlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A.      Renkli ve üç boyutlu görme yeteneklerinin olması

B.      Görece boyutlarının iri olması

C.      Koklama duyularının gelişmiş olması ***

D.      Sosyal canlılar olması

E.       Parazit ayıklama alışkanlıklarının olmasıYeni Dünya maymunlarına ne ad verilir?

A.      Platirini ***

B.      Goril

C.      Şempanze

D.      Orangutan

E.       HominidRenkleri ve görünüşleri farklı da olsa tüm insanların aynı kökenden geldikleri ve aynı türün üyesi olduklarını kabul eden görüşe ne ad verilir?

A.      Hümanizm

B.      Öjeni

C.      Homosantrizm

D.      Poligenizm

E.       Monogenizm ***Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya çıkan değişime ne ad verilir?

A.      Makro evrim

B.      Mikro evrim ***

C.      Biyolojik evrim

D.      Genetik evrim

E.       Kültürel evrim

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?

A.      Aristoteles

B.      Charles Lyell

C.      Jean Baptiste Lamarck

D.      Heredotos ***

E.       Georges Cuvierİnsanlar tarafından istenilen özelliklerin seçimiyle, örneğin tarım ve hayvancılıkta istenen niteliklere sahip bitki ve hayvanların elde edilmesine ne ad verilir?

A.      Tarım teknolojisi

B.      Genetik müdahale

C.      Yapay seçilim ***

D.      Doğal seçilim

E.       Mikro evrimBir kuşaktan diğerine bir genin frekansında yaşanan değişmeye ne ad verilir?

A.      Genetik sürüklenme ***

B.      Mutasyon

C.      Doğal seçilim

D.      Yapay seçilim

E.       Uyarlanma

Primatlar yeryüzünde hangi dönemde ortaya çıkmışlardır?

A.      Miyosen

B.      Paleosen ***

C.      Paleolitik

D.      Kambriyen

E.       PleistosenHomo erectuslar tarafından üretilip kullanılmış olan ve taş baltalar olarak da adlandırılan taş aletlere ne ad verilir?

A.      Ergaster

B.      Habilis

C.      Oldowan

D.      Neandertal

E.       Aşölyen ***


Hiç yorum yok: