antropoloji.blogspot.com




antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform




Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

16 Haziran 2012 Cumartesi

Çıkmış Antropoloji Soruları ve Cevapları (Açıköğretim Fakültesi - Antropoloji 1)

 

Açıköğretim Fakültesi

Antropoloji I

Çıkmış Antropoloji Sınav Soruları ve Cevapları



Kavimlerin yaşamlarıyla ilgili bilgiler toplayarak yayımlama işine ne ad verilir?

A.      Topoloji

B.      Kronoloji

C.      Kozmoloji

D.      Bibliyografya

E.       Etnografya ***


İnsanı, yeryüzündeki varlıkların en değerlisi olarak gören inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Homosantrizm ***

B.      Geosantrizm

C.      Etnosantrizm

D.      İdealizm

E.       Fonksiyonalizm


Aşağıdakilerden hangisi "doğa tarihi" yönteminin ilkelerinden biri değildir?

A.      Gözlem yapmak

B.      Evrensel ilişkilerden yasalara ulaşmak

C.      VeriIerin analizini yapmak

D.      Kişisel yorumlara önem vermek ***

E.       Verileri sınıflandırmak


Aşağıdakilerden hangisi insanın evrim aşamalarından biri değildir?

A.      Homo Erectus

B.      HomoSapiens

C.      Neandertal

D.      Australopithecus

E.       Kokazoid ***


İnsan davranışlarının kökenini soya-çekime değil, içinde yaşanılan çevrenin etkisine dayandırarak, toplumsal ve kültürel yaşantıların ve eğitimin, bireyleri biçimlendirmedeki rolüne dikkatleri çeken bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Lafitau

B.      Demeunier

C.      Montaigne

D.      Locke ***

E.       Montesquieu


İnsanbilimin alt disiplinlerinden hangisi insanın biyolojik evrimini araştırır?

A.      Sosyal insanbilim

B.      Fizik insanbilim ***

C.      Tarihi insanbilim

D.      Arkeolojik insanbilim

E.       Biyoloji


"Irk, belli genetik birleşimlerin sonucunda oluşan ortakfiziksel yapı özelliklerine sahip olan toplumların oluşturduğu büyük bir gruptur." diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Durkheim

B.      Spencer

C.      Tylor

D.      Hoebel ***

E.       Marx


Aşağıdakilerden hangisi katılarak gözlem tekniğinin insanbilimcilere sağladığı yararlardan biri değildir?

A.      Bilgilerin doğruluğunu denetleme

B.      İnsanlarla yüz yüze konuşabilme

C.      Olayları yerinde izleme

D.      İnsanları ve olayları farklı zamanlarda gözleyebilme

E.       Bölge insanıyla özdeşleşme ***


Aşağıdakilerden hangisi insan bilimine katkı sağlayan bilim dallarından biri değildir?

A.      Arkeoloji

B.      Ekoloji

C.      Astroloji ***

D.      Karşılaştırmalı dilbilim

E.       Psikoloji


Kişinin doğumundan ölümüne kadar öğrenme ve koşullanmalar yoluyla kendi kültürünün bir üyesi olması sürecine ne ad verilir?

A.      Kültürleme ***

B.      Kültürel değişme

C.      Kültürel yayılma

D.      Kültürel özümseme

E.       Kültürel evrim


Kültürleri yerleşme tiplerine göre "köy, kasaba, kent, büyük kent kültürleri" olarak sınıflandıran insanbilimci kimdir?

A.      Turgot

B.      Danilevsky

C.      Childe

D.      Morgan

E.       Stevvard ***


Irkların bilimsel açıklanmasında genotiplerin kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Irk sorununun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması ***

B.      Genetik hastalıkların tek çözüm yolu olması

C.      Kullanılabilecek tek yöntem olması

D.      Pratik bir kullanım şeklinin olması

E.       Daha çağdaş bir yaklaşım olması


Bir ırkın ya da bazı ırkların üstünlüğünü savunan ve bu üstünlüğü ırkın saflığı ile ilişkilendiren yaklaşıma ne ad verilir?

A.      Milliyetçilik

B.      Irkçılık ***

C.      Etnosantrizm

D.      Aryancılık

E.       Homosantrizm


Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmenin nedenlerinden biri değildir?

A.      Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması

B.      Kültürel yayılma

C.      Geleneksel çözüm yollarının yetersiz kaldığı durumların ortaya çıkması

D.      Doğal çevrenin koşullarına uyum sağlamanın gerekliliği

E.       Toplumun genetik yapısında ortaya çıkan değişimler ***


Aşağıdakilerden hangisi Tylor'un kültür tanımından hareketle oluşturulan piramit modelinde yer alan öğelerden biri değildir?

A.      Öğrenme

B.      Bilim ***

C.      Toplum

D.      İnsan

E.       Muhteva


18. yüzyılda insanları ve toplumları ırklarına ve ten renklerine göre sınıflandıran bilim adamı kimdir?

A.      Turgot

B.      Marx

C.      Linnaeus ***

D.      Tylor

E.       Graebner


Aşağıdakilerden hangisi ırk farklarında kullanılan fiziksel ölçütlerden biri değildir?

A.      Göz rengi

B.      Zeka ***

C.      Dudak biçimi

D.      Boy

E.       Yüz-kafa biçimi


Avcı toplayıcılıktan tarımsal üretime günümüzden kaç yıl önce geçilmiştir?

A.      Bin yıl önce

B.      İki bin yıl önce

C.      Üç bin yıl önce

D.      Beş bin yıl önce

E.       On bin yıl önce ***


Neolitik dönemde kent devriminin gerçekleşmesin deki etken aşağıdakilerden hangisidir?

A.      El sanatlarının gelişmesi

B.      Bilimsel buluşların çoğalması

C.      İklim koşullarının iyileşmesi

D.      Sulu tarıma geçiş ve üretim fazlası ***

E.       Hayvancılığın yaygınlaşması



Tarih öncesi (yazı öncesi) dönemleri araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Tarih

B.      Prehistorya ***

C.      Sanat tarihi

D.      Etnoloji

E.       Dilbilim



Aşağıdaki kültür dönemlerinin hangisinde, ilk defa yerleşik yaşama geçildiği kabul edilmektedir?

A.      Alt paleolitik dönem

B.      Paleolitik dönem

C.      Mezolitik dönem ***

D.      Neolitik dönem

E.       Üst paleolitik dönem



Aşağıdakilerden hangisi yazı öncesi dönemlere ait kültürlerle ilgili bilgilerin kaynağını oluşturur?

A.      MasalIar, destanlar

B.      Çivi yazılı tabletler

C.      Taş aletler ***

D.      Bugünkü kültürlere yönelik gözlemlerin yorumlanması

E.       Hayal gücüne dayalı tahminler



Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A.      Zamanla değişmesi

B.      Öğrenme yoluyla kazanılması

C.      Toplumsal bir ürün olması

D.      Bireysel farklılıkların kaynağı olması ***

E.       Toplumda bütünleştirici bir rol oynaması



Endüstri devriminden sonra görülen hızlı nüfus artışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Doğum oranının artması

B.      Ölüm oranının düşmesi ***

C.      Savaşların azalması

D.      İnsan gücüne olan talebin artması

E.       Boş vakitlerin çoğalması



Cooley'e göre, aile ve akrabalık türü gruplar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A.      Birincil grup ***

B.      İkincil grup

C.      Kapalı grup

D.      Geçici grup

E.       Büyük grup



Aşağıdakilerden hangisi süreksiz (geçici) bir grup değildir?

A.      Yaş grupları

B.      Yolculukta oluşan gruplar

C.      Çalışma grupları

D.      Cinsiyet grupları ***

E.       Öğrenci grupları



Belli bir ortak özelliği ya da özellikler dizisini paylaşan, ortak veya benzer amaçları olan, ortak davranış normlarını benimseyen insanlara nead verilir?

A.      Vatandaş

B.      Aile

C.      Grup ***

D.      Arkadaş

E.       Ulus



Aşağıdakilerden hangisi insanbilimcilerin tanımladığı akrabalık sistemlerinden biri değildir?

A.      Kuvad ***

B.      Irakuva

C.      Eskimo

D.      Havai

E.       Crovv-Omaha



Geleneksel tarım kültüründe yaygın olan aile tipleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A.      Babaerkil aile - Geniş aile ***

B.      AnaerkiI aile - BabaerkiI ai le

C.      Babaerkil aile - Çekirdek aile

D.      Küçük aile - Anaerkil aile

E.       Anaerkil aile - Geniş aile

Aşağıdakilerden hangisi grupların türlerine göre sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değ ildir?

A.      Üye sayısı

B.      Üyelerin sürekliliği ya da geçiciliği

C.      Üyelere verilen önem derecesi ***

D.      Üyelere açık ya da kapalı oluşu

E.       Grup ilişkilerinin niteliği




Yukarıdaki sorular örnek oluştursun diye verilmiştir!..
Kaynak: http://aoffelsefebolumu.blogspot.com/2011/11/antropoloji-i.html

Hiç yorum yok: