antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

16 Haziran 2012 Cumartesi

Çıkmış Antropoloji Soruları ve Cevapları (Açıköğretim Fakültesi - Antropoloji 4)

Açıköğretim Fakültesi

Antropoloji 4

Çıkmış Antropoloji Sınav Soruları ve Cevapları
Kültürü, bugün kabul gören şekliyle, "bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gel enek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımlayan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Kroeber

B.      VVilhelm

C.      Kluckhohn

D.      Tylor

E.       Malinowskiİri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?

A.      Zanaat

B.      Kültür

C.      Ön Kültür

D.      Uyarlanma

E.       Uygarlıkİnsan, doğada karşılaştığı zorlukları ve sorunları aşmak için ne tür bir uyarlanma yolu geliştirmiştir?

A.      Teknolojik

B.      Biyolojik

C.      Kültürel

D.      Cografi

E.       SanatsalYeryüzünün her yerinde yaşama yeteneği olan ve dünyanın bütün bölgelerine yerleşmiş canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Kuyruksuz maymunlar

B.      İnsan ***

C.      Filler

D.      Atlar

E.       İri MaymunlarToplumların incelenmesinde kültür kavramını kullanmaktan kaçınarak, toplumsal yapı kavramını esas alan antropoloji okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Simgeci-yorumcu antropoloji

B.      Kültür-kişilik kuramı

C.      Yapısalcılık

D.      Yapısal-işlevselcilik ***

E.       İngiliz işlevciliğiKültürler arasında ilkelden gelişmişe doğru hiyerarşik bir sıralama yapılabileceği görüşüne karşı çıkan antropoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Kültürel görecilik ***

B.      Kültürel evrimcilik

C.      Yeni evrimcilik

D.      Yapısalcılık

E.       SosyobiyolojiDifüzyonizm akımı jlk nerede gelişmiştir?

A.      İngiltere

B.      Amerika

C.      Fransa

D.      Almanya ***

E.       Avusturyaİşlevselci Kuramını, biyolojik ihtiyaçların giderilmesi esasına dayandıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Leslie VVhite

B.      Radcliffe-Brown

C.      Morgan

D.      Levi-Strauss

E.       Malinowski ***Aşağıdakilerden hangisi evrimci görüşü savunmaz?

A.      Morgan

B.      Tylor

C.      Darvin

D.      Boas ***

E.       VVhiteAşağıdakilerden hangisi insanlığın gelişiminin, ilkel olandan uygar olana doğru ilerleyen bir evrim süreci olduğunu ifade eder?

A.      Biyolojik evrim

B.      Tek hatlı evrim ***

C.      Sıçramalı evrim

D.      Çok hatlı evrim

E.       Kesintisiz evrimAşağıdakilerden hangisi antropoidlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A.      Renkli ve üç boyutlu görme yeteneği

B.      Sosyal olmaları

C.      Parazit ayıklama alışkanlığına sahip olmaları

D.      Görece iri boyutlu olmaları

E.       Koklama duyusunun gelişmiş olması ***Stereoskopik ne demektir?

A.      Üç boyutlu görüş ***

B.      Karma beslenme

C.      Merkezi sinir sistemi

D.      Öğrenebilme yetisi

E.       Alet yapabilme yetisiVücudun orta hattında uzanan merkezi sinir sistemine ne denir?

A.      Korda ***

B.      Plesante

C.      Omurga

D.      Beyin

E.       DNAAşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir özellik değildir?

A.      DNA dizilimi

B.      Kültür düzeyleri ***

C.      DNA çaprazlanması

D.      Proteinlerin immünolojik tepkimeleri

E.       Morfolojik özelliklerBiyologlar canlıları sınıflandırırken bu canlıların sahip oldukları organların hangi özelliğini esas almazlar?

A.      Yapısını

B.      GElimişiligini

C.      Evrimsel kökenini

D.      İLkelligini

E.       İşlevini ***İşlevleri bakımından aynı ancak evrimsel kökenleri farklı olan "görevdeş" organlara ne ad verilir?

A.      Analog ***

B.      Homolog

C.      Monolog

D.      Semilog

E.       DialogPrimatlar yeryüzünde hangi dönemde ortaya çıkmışlardır?

A.      Kambriyen

B.      Pleistosen

C.      Paleosen ***

D.      Paleolitik

E.       MiyosenBir kuşaktan diğerine bir genin frekansında yaşanan değişmeye ne ad verilir?

A.      Doğal seçilim

B.      Yapay Seçim

C.      uyarlanma

D.      Mutasyon

E.       Genetik sürüklenme ***Genetik özelliklerin bir kuşaktan diğerine nasıl aktarıldığını, bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla keşfeden bilim insanı kimdir?

A.      Francis Galton

B.      Charles Darwin

C.      Alfred Russel VVallace

D.      Gregory Mendel ***

E.       Thomas Malthus

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?

A.      Aristoteles

B.      Jean-Baptiste Lamarck

C.      Herodotos ***

D.      Charles Lyell

E.       Georges Cuvier

Canlıları cins ve tür düzeyinde ayırarak, Homo sapiens gibi ikili isimlendirmeyle sınıflandıran doğa bilimci kimdir? Cari von Linne ***

A.      Charles Darwin

B.      Charles Lyell

C.      Jean-Baptiste Lamarck

D.      AristotelesHer şeyin kökenini suya dayandıran Antik çağ düşünürü kimdir?

A.      Thales***

B.      Anaksimandros

C.      Anaksimenes

D.      Herakleitos

E.       Aristotoles
  Yukarıdaki sorular örnek oluştursun diye verilmiştir!..

Hiç yorum yok: