antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

7 Kasım 2011 Pazartesi

Sosyal Antropoloji Vize I - ATAUZEM-Helitam 2011

Atauzem (Atatürk Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) / Helitam ( HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA ) 2011 Sosyal Antropoloji Vize I SINAV SORULARI örnek olarak verilmiştir.

Sosyal Antropoloji Vize I - ATAUZEM-Helitam 2011

1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
A) Fiziksel antropoloji
B) Arkeolojik antropoloji
C) Uygulamalı antropoloji
D) Kültürel antropoloji***
E) Linguistik antropoloji2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Hipotez
B) İstatistik
C) Varsayım
D) Gözlem***
E) Örnekleme yöntemleri


3 .Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?***
B) İnsanlar nasıl değişirler?
C) İnsanlar neden değişirler?
D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?


4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması***
C) Tek tip kültür yapısının oluşması
D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması


5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
A) Etnik çatışmaların artması
B) Uydu ve internetle haberleşme
C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
D) Batılı yaşam tarzını benimseme
E) İşsizliğin artması***


6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme***


7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir***
D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
E) Baskı yolu ile kurulur


8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
A) 1923
B) 1927***
C) 1920
D) 1937
E) 1955


9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
A) Eğitim düzeyinin yüksek olması***
B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
C) Sosyal ve psikolojik stres
D) Bulaşıcı hastalıklar
E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması


10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir
B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir
C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
E) Hepsi***


11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
A) Korunma ve barınma
B) Din ve dinsel öğretiler***
C) Avcılık ve toplayıcılık
D) Tarım ve hayvancılık
E) Fikir ve düşünce


12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
A) Ruth Benedict
B) Leininger
C) Taylor***
D) Voltaire
E) Durkheim


13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
A) Kültür Toplumsaldır
B) Kültür Değişmez***
C) Kültür Öğrenilir
D) Tarihi ve Süreklidir
E) Kültür Paylaşılır


14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
A) Alt kültürler***
B) Aykırı kültürler
C) Karşıt kültürler
D) Kültürleşme
E) İdeal kültür


15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
A) Kültürel özümseme
B) Kültürel gecikme***
C) Kültürel şok
D) Kültürel yozlaşma
E) Kültürleme


16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler***
B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz


17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
A) Dünya Sağlık Örgütü***
B) Nusret Fişek
C) İllich
D) Türk Hemşireler Derneği
E) Hiçbiri


18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
A) Psikolojik yaklaşım
B) Toplumsal yaklaşım
C) Subjektif yaklaşım
D) Objektif yaklaşım
E) Ekolojik yaklaşım***


19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
A) Folk Tıp
B) Popüler Tıp***
C) Modern Tıp
D) Geleneksel Tıp
E) Postmodern Tıp


20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
A) Evlilik örüntüleri
B) Aile yapısı***
C) Cinsiyet rolleri
D) Ekonomik durum
E) Medeni durum


21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
A) Din
B) Cinsiyet rolleri
C) Evlilik davranışları
D) Nüfus politikaları***
E) Fizyolojik özellikler


22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
A) Dinsel– büyüsel görüş***
B) Holistik görüs
C) Natüralistik görüş
D) Biyomedikal görüş
E) Bilimsel görüş


23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
B) İnançlı olma
C) Küçüğü-büyüğü bilme
D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
E) Hepsi***


24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır***
E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz


25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
A) İki önemli dünya savaşı
B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
C) İletişim ve bilişim devrimi
D) Tarım ve Endüstri devrimleri

E) Askeri gücün önemini kaybetmesi***


26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler***
B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler


27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?
A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar
B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar***
C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar


28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?
A) Heredot***
B) Ksenopson
C) Sophokles
D) Platon
E) Diogenes


29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?
A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek***


30-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal norm
B) Toplumu tanıma***
C) Toplumsal statü
D) Toplum yapısı
E) Toplumsal rol


31-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?
A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır
B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez***
D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur
E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler


32-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zorlama Sebebiyle Göçler
B) Kitle Göçü***
C) İradi Göç
D) Daimi Göç
E) Katkısız Göç


33-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?
A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır***
E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler


34-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?
A) Karşıt kültür
B) Gerçek kültür
C) Kültürleşme***
D) Üst kültür
E) İdeal kültür


35-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir
B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir
C) Toplumları oluşturan insanların her biridir***
D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir


36-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modernite
B) Geleneksel
C) Popüler
D) Postmodern***
E) Folk


37-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?
A) Sağlık ocakları
B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
C) Toplum sağlığı merkezleri***
D) Rehabilitasyon merkezleri
E) Hepsi


38- Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
A) Genel sağlık düzenlemeleri
B) Sağlık bakım sistemi
C) Din***
D) Nüfus politikaları
E) Fizyolojik faktörler


39-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?
A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi***
B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
E) Hasta haklarının önem kazanması


40- Aşağıdaki alanların hangisinde nitel araştırmalarda kullanılan gözlem ve görüşme yöntemleri diğer alanlara göre daha sık kullanılmaktadır?
A) Matematik alanında
B) Antropoloji alanında***
C) Kimya alanında
D) Tarih alanında
E) Tıp alanında


41-Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağdaki göçlerin nedenleri arasında değildir?
A)Az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden iş gücü sağlanması
B)Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere vatandaşlarını göndermesi
C)Yeni buluş ve icatlar***
D)Siyasi nedenler
E)Kültürel nedenler


42-Aşağıdakilerden hangisi göç tiplerini tanımlamakta kullanılan kriterlerden değildir?
A) İletişim***
B) Mesafe
C) İrade
D) Siyasi sınırlar
E) Zaman


43- Aşağıdakilerden hangisi kültürün Latince anlamıdır?
A)Güzel sanatlar
B)Uygarlık
C)Ekin***
D)Eğitim
E)Dans


44-Aşağıdakilerden hangisi hastalığın algılanmasını etkileyen etmenlerdendir?
A) Bireyin toplumsal rolleri
B) Bireyin vücut yapısındaki ve fonksiyonlarındaki değişiklikler
C) Bireyin ilişkileri
D) Bireyin kendi kendini algılaması
E) Hepsi***


45-Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde “Hekimlerin yeni görevi olarak yaşamın uzatılması” ifadesini ilk olarak kullanmıştır?
A) Elizabeth Blackwell
B) Talcott Parsons
C) Emile Durkheim
D) Francis Bacon***
E) Renee Fox


46-Türkiye’nin 50 yıl önceki en önemli toplum sağlığı sorunu iken günümüzde diğer sağlık sorunlarına göre daha az önemli olan ve kontrolü sağlanan toplum sağlığı sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruh Sağlığı sorunları
B) Bulaşıcı hastalıklar***
C) Yaşlı sağlığı sorunları
D) Çevre kirliliği
E) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı


47-Kültürün en önemli simgesel boyutu hangisidir?
A) Dil***
B) Din
C) Müzik
D) Sanat
E) Estetik


48-Aşağıdakilerden hangisi kadın veya erkek hastanın bir sağlık kuruluşuna gitmesini engelleyen özel durumlardan biridir?
A) Korunma odaklı yaklaşım
B) Doktorun erkek olması
C) Sağlık konusunda tutuculuk
D) Modern sağlık anlayışı
E) Mahrem hastalıklar***


49-Küreselleşmenin etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisini antropologlar yapamaz?
A-Gelecekteki kültürel oluşumlarla ilgili belirli kalıpları ve eğilimleri tanımlayabilir ve sonuçlarını öngörebilir
B-Küresel kültürel sistemin ortaya çıkışını ve yerel topluluklar üzerindeki köklü etkisini eleştirel ve gerçekçi olmayan bir anlayışla ele alır***
C-Tanımlanmış sorunların kültürel uygulamalar ve yapılarla olan ilişkilerini gösterebilir
D-Kültürel gerçekleri ve altlarında yatan yapıları bir başka açısıyla ele alabilirler
E-Kültürler arası ve tarihten yararlanan bakış açısı bütün halkların insan haklarından yaralandığı bir geleceği sağlamada çok önem taşır


50-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİMLİĞİN TEMEL KAYNAKLARINDAN DEĞİLDİR?
A-Toplumsal cinsiyet
B-Cinsel yönelim
C-Ulus ya da etnik köken
D-Toplumsal sınıf
E-Aile tipi ***


NOT- Sorular Atauzem öğrencileri tarafından çözülmüştür..
Soruları ayrıca kendiniz çözerek doğru cevaptan emin olun.


 Kaynak:http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?2149487-Sosyal-Antropoloji-Vize-I-ATAUZEM-Helitam-2011

Hiç yorum yok: